Nehoda v žst. Varín 2.7.1965
poslední aktualizace 8.10.2003

Mezi klenoty vozů Buštěhradské dráhy je považován salonní vůz - Salon 10. Tento vůz byl zničen při nehodě v žst Varín v roce 1965 - jak se můžeme například dočíst v knize "Osobní vozy Buštěhradské dráhy" od Vladimíra Zuzky, v době nešetrného zacházení se staršími vozy. Podívejme se jaká byla skutečnost uvedené železniční nehody.

Vjezd vlaku na obsazenou kolej ve stanici Varín
Dne 2. července 1965 ve 21.27 hodin vjel vlak ER 59 na druhou kolej, na které za poslední odjezdovou výhybkou č. 26 stála elektrická lokomotiva řady 669.165.
Následky nehody
Při najetí rychlostí 76 km/h byly dvě osoby usmrceny, 6 osob bylo zraněna. těžce a l0 osob lehce.
Poškozeny byly 4 osobní vozy, z nichž lůžkový, salonní a služební musely být zrušeny ; dále byly poškozeny dvě elektrické lokomotivy a železniční svršek. Celková škoda byla odhadnuta na 1 767 927,- Kčs. Vlaková doprava mezi stanicemi Žilina a Varín byla přerušena od 21.27 hod. dne 2. VII. 1965 do 4.15 hod. dne 3. VII. 1965, kdy byla uvolněna první traťová kolej, druhá tratová kolej uvolněna v 6.40 hodin. Po dobu přerušení dopravy byla mezi stanicemi Žilina a Vrútky osobní přeprava nahrazena autobusy ČSAD. Odřeknuto bylo 14 vlaků osobní přepravy, odstaveno bylo 11 nákladních vlaků, zpožděno bylo 18 vlaků osobní přepravy o 1741 minut a 18 nákladních vlaků o 4030 min.
Příčina nehody
Nepřezkoušení volnosti vlakové cesty v době, kdy staniční zebezpečovací zařízení bylo upraveno v souvislosti s vypnutím automatického bloku na trati Varín-Žilina a zapomenutí na elektrickou lokomotivu provádějící posun ve vlakavé cestě před výměnou č. 26.
Okolností, které umožnily vznik nehody
1. Neodpovědně vykonávaný dopravní dozor náčelníkem stanice, nařízený rozkazem náčelníka služby dopravy a přepravy k zajištění bezpečné jízdy vlaku ER 59.
2. Nedostatečně zpracovaný rozkaz o výluce, který neřešil nutnou úpravu reléového zebezpečovacího zařízení a technologický postup zjištování volnosti vlakových cest v době výluky automatického bloku.
3. Provedení úprav na reléovém zebezpečovacím zařízení bez souhlasu náčelníka dráhy, nevypracování nutné technologie vyplývající z provedených úprav, jakož i nedostatečné vyrozumění a poučení obsluhujících pracovníků o provedených úpravách. Stanice Varín leží na trati Žilina-Spišská Nová Ves, je vybavena staničním reléovým zebezpečovacím zařízením. Trat ŽilinaVarín-Vrútky je vybavena automatickým blokem.
Náležitosti
Vlak ER 59 měl 10 vozů, 44 náprav, 457 tun; potřebná brzdící váha 399 tun, skutečná 449 tun; lokomotiva E 499.150; strojvedoucí Knapp Josef, Kopásek Jakub, strojvedoucí-instruktor Brouček František, všichni z lokomotivního depa Žilina, Vaculík Vítězslav, inž. analyzátor, doprovod od provozního oddílu Přerov. Vlakvedoucí Ferianc Jan, domovská stanice Poprad Tatry. Vlak Lv druhý násled 5315 byla elektrická lokomotiva E 669.165, strojvedoucí Fidler Bohuslav, lokomotivní depo Spišská Nová Ves, vlakvedoucí Shovanec Ján a průvodčí-návěstník Farkašovský Pavel, oba domovská stanice Spišská Nová Ves.
Situace v žst. Varín
Situace ve stanici a na trati před nehodou
Mezi stanicemi' Žilina a Varín byla dne 22. IV. 1965 zahájena výluka první traťové koleje podle rozkazu o výluce čís. 147. Při zahájení výluky byl vypnut z činnosti automatický blok první a druhé koleje v úseku tratě Žilina-Varín a zaveden telefonický způsob dorozumívání. Na trati byly zřízeny hlásky. Vypnutím automatického bloku n3 trati Žilina-Varín byla ve stanici Varín zrušena i funkce vzdalovacích a přibližovacích úseků a rovněž vyloučena možnost kontroly izolovaného úseku v koleji číš. 2 od výhybky čís. 26 směrem na trat k prvnímu oddílovému návěstidlu. Kromě úprav na automatickém bloku, které byly v rozkaze o výluce čís. 147 uvažovány a řešeny, byla provedena i úprava reléového zabezpečovacího zařízení ve stanici Varín tak, že na panelu kontrola obsazení vzdalovacího úseku směr Žilina byla rozsvícena po celou dobu, pokud byl vlak na trati mezi stanicemi Varín a Žilina. Odjezdové návěstidlo ve stanici Varín směr Žilina bylo možné přestavit na návěst "Volno" i při světelné indikaci obsazení vzdalovacího úseku. Tuto úpravu však rozkaz o výluce čís. 147 neuvažoval a následkem toho nebylo vydáno žádné spatření, které by řešilo zjišťování volnosti vlakových a posunovacích cest v dotčeném úseku.
Dne 24. VI. 1965, byly výlukové práce přerušeny pro zvýšenou spartahiádní přepravu a byl obnoven dvoukolejný provoz. Zabezpečovací zařízení jak na trati, tak i ve stanici nebylo však uvedeno do původního stavu údajně proto, že po skončení spartakiádní přepravy měly výlukové práce pokračovat, a dále i proto, že současně s obnovovacími pracemi na železničním svršku se prováděly též montážní práce na výstavbě liniového vlakového zabezpečovače.
Za kterých okolností k nehodě došlo
V noční směně z 2/3. VII. 1965 ve 21.10 hod. přijel do stanice Varín na kolej číslo dvě vlak Lv druhý násled 5315, na který byla ze stanice Žilina dána dispozice na odjezd z Varína až za vlakem ER 35, tj. asi ve 21.40 hod. V době příjezdu vlaku Lv druhého následu 5315 do stanice Varín byly do téže stanice na cestě ze Žiliny vlak EUs 624 a ze stanice Vrútky vlak EPn 5579. Výpravčí ve stanici Varín postavil nejdříve vlakovou cestu pro vjezd vlaku EOs 624 na kolej čís. 1 a dal příkaz strojvedoucímu E lok. druhý násled vlaku 5315, že s lokomotivou popojede na žilinské zhlaví za poslední odjezdovou výhybku čís. 26, kde na druhé koleji vyčká a po vjezdu vlaku EOs 624 bude přestaven na kolej čís. 7. Poněvadž vlak EOs 624 překročil na pomalých jízdách jízdní dobu a jeho příjezd se opozdil, změnil výpravčí své rozhadnutí dovolit vjezd vlaku EPn 5579 do stanice až po odjezdu vlaku EUs 624, postavil vlakovou cestu na kolej čís. 4 pro vlak EPn 5579 ještě před příjezdem vlaku EOs 624 a odešel označit ruční návěstí "Stůj" místo zastavení vlaku EPn 5579 tak, aby nebyl ohrožen výstup a nástup cestujících. Vlak EPn 5579 po zastavení. na 4. koleji neuvolnil na vjezdovém zhlaví obvod výhybek 6 a 7, proto výpravčí zařizoval popotažení vlaku. V této době vlak ER 59, který odjel ze stanice Vrútky ve 21.14 hod. se již blížil ke stanici Varín.
Jízda vlaku ER 59 byla přísně sledována a k zajištění bezzávadné jízdy vlaku byl rozkazem náčelníka služby dopravy a přepravy Střední dráhy nařízen náčelníkům železničních stanic osobní dozor na plynulou a bezzávadnou jízdu vlaku. Na základě tohoto rozkazu asi ve 21.13 hod. dostavil se do dopravní kanceláře náčelník stanice: V dopravní kanceláři zjistil, že vlak ER 59 je již v druhém přibližovacím úseku. Vyšel ihned na nástupiště, kde výpravčí právě vypravoval vlak EOs 624, upozornil výpravčího, že vlak ER 59 zastavil u vjezdového návěstidla, a současně se dotazoval na dopravní situaci. Výpravčí informoval náčelníka stanice, že vlak ER 59 má do stanice Žilina volno. O ostatní dopravní situaci výpravčí náčelníka stanice neinformoval a náčelník stanice další informace nevyžadoval. Na elektrickou lokomotivu, která stála na druhé koleji za krajní výměnou na žilinském zhlaví výpravčí zapomněl. Pak se náčelník stanice a výpravčí odebrali do dopravní kanceláře, kde výpravčí postavil na panelu reléového zabezpečovacího zařízení vlakovou cestu pro průjezd ER 59 po druhé koleji. Vlak ER 59 po zastavení u návěsti "Stůj" vjezdového návěstidla stanice Varín a po zdržení 2,5 minut, když se na návěstidle objevila návěst "Volno", pokračoval v jízdě. Odjezdové návěstidlo ukazovalo návěst "Volno". Vlak ER 59 postupně zvyšoval rychlost. Strojvedoucí vlaku ER 59 zpozoroval překážku asi na vzdálenost 50 m, údajně použil i rychlobrzdy. Podle záznamu na rychloměrném proužku se snížení rychlosti v důsledku brzdění neprojevilo. Zda měla lokomotiva, která stála na druhé koleji, rozsvícena zadní světla, se nepodařilo prokázat.
Po postavení vlakové cesty pro ER 59 se výpravčí s náčelníkem stanice odebrali před dopravní kancelář, kde očekávali průjezd vlaku ER 59. Před dopravní kanceláří na koleji čís. 4 stál vlak EPn 5599, který zakrýval výpravčímu a náčelníku stanice výhled na druhou kolej a na obě zhlaví. Ihned po průjezdu vlaku ER 59 kolem stanoviště výpravčího se výpravčí vrátil do dopravní kanceláře, kde zjistil na panelu reléového zabezpečovacího zařízení, že kolejový obvod výhybek čís. 23-26 zůstal obsazen a současně slyšel zvonění kontroly postavení výměn. Výpravčí vyběhl z dopravní kanceláře a pohledem po druhé koleji zjistil, že vlak ER 59 zastavil na žiiinském zhlaví. Na místo zastavení ER 59 se ihned odebrali náčelník stanice a operátor výpravčího. Za krátkou dobu ohlásil operátor výpravčímu, že vlak ER 59 najel na druhé koleji na stojící elektrickou lokomotivu. Teprve při tomto hlášení si výpravčí uvědomil, že při stavění vlakové cesty pro ER 59 zapomněl na elektrickou lokomotivu, kterou předtím sám poslal na žilinské zhlaví, a která čekala před' výměnou číslo 26 na postavení posunovací cesty pro jízdu na sedmou kolej.
Tolik tedy k železniční nehodě při které došlo ke zničení "Salonu 10". Ten zůstane pro další generace již pouze na fotografiích výkresech továrny Ringhoffer.
Fotografie a výkres vozu Salon 10 BEB