Dráha KFNB Svinov - Opava
poslední aktualizace 29.8.1999
Nádraží Severní dráhy v Opavě okolo roku 1895 Nádraží Severní dráhy v Opavě okolo roku 1860

Dráha společnosti KFNB míří k Opavě
První snahy města Opavy o získání moderního způsobu dopravy osob i nákladu a tím zajištění rozvoje a prosperity města jsou z 7. února 1836, kdy tamní magistrát vypracoval zprávu zaslanou do Vídně s podklady pro ekonomické rozvahu provozu odbočky KFNB do Opavy. Vzhledem k protahování výstavby a byla vyslána v srpnu 1845 do Vídně deputace k arcivévédovi Františku Karlovi s žádosti o podporu výstavby dráhy do Opavy. Všechny snahy městských radních (Opava v té době byla hlavním městem rakouského Slezska), včetně návrhů na vedení odbočky ze Studénky byly marné. Pro sklonově nepříznivý terén mezi Opavou a Studénkou byly nové návrhy pro vysoké náklady na zemní práce odmítnuty. Další protesty města následovaly v roce 1851, tedy v době kdy Ostrava měla železnou dráhu již čtyři roky. 9. prosince 1851 se obrátila zemská obchodní komora a městská rada přímo na císaře s žádosti o přinucení KFNB dostát koncesním závazkům a vybudovat odbočnou dráhu ze Svinova (Schönbrunn) do Opavy (Troppau). Zdá se, že tato akce byla úspěšná, protože ledy se pohnuly a byla zahájena příprava - vyměření trasy ze Svinova po pravém břehu řeky Opavy do Opavy. Řeka Opava zde tvořila hranici mezi Rakouským Slezskem a Pruskem. Trasa byla z hlediska sklonových příznivá s největším sklonem 3,3 promile, s 11 mosty, 36 propustky a 18 přejezdy se závorami. Po vyřešení sporu mezi společnosti KFNB a městskou radou o polohu nádraží a přezkoumání trasy z vojenského hlediska, kde nebyl dodržen požadavek na odstup trasy od hraniční čáry nejméně 1000 stop (dostřel pruských ručnic). Vzhledem k vysokým nákladům, které by byly nutné při posunutí trasy dráhy dále do vnitrozemí (zvedající se předhůří Nízkého Jeseníku) souhlasila vojenská správa s vyjímkou. Stavba trati byla zadána v srpnu 1853 staviteství bratří Kleinů, v březnu 1855 byla zahájena výstavba stanice Opava a již koncem října téhož roku byla trať připravena k zahájení provozu, dnes bychom řekli zkušebního provozu. Dne 27. října 1855 přijela do Opavy první lokomotiva, po policejních zkušebních jízdách 17. listopadu a odstranění nedostatků byl 17. prosince 1855 dvěma slavnostními vlaky v čele s lokomotivami Neptun a Titan zahájen provoz. Slavnostní vlaky uvítal starosta města s městskou radou a ve vyzdobeném sále minoritského kláštera bylo podáváno pohoštění pro 140 hostů, kteří večer shlédli představení v Městském divadle.