e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Vozy Sas/Faccs typ 295.2, 295.4 a 9-407.0 a další
poslední aktualizace Milan Černohorský, 28.8.2012
Sériové provedení typu 295.2, vůz 31 54 696 3317-8 (sbírka autora článku)
Fads/Sas, typ 295.2

Nový typ výsypného vozu nakreslila a první dva prototypy v roce 1967 vyrobila Vagónka Tatra Česká Lípa. Ke konstrukci byly využity téměř dvacetileté zkušenosti ČSD z provozu vozů řad Sa typ 26 a Sav typ 28. Konstrukce vozů Sa typ 26, prvního československého poválečného výsypného vozu vycházela z německého vozu na přepravu štěrku, který postavila v roce 1938 vagonka Talbot, po roce 1945 zůstalo několik těchto vozů na území Československa. Mimo jiné tento typ vozu 26 dal populární označení podvozkům 26-2. Podvozek typ 26, dvounápravový, který se pak až po verzi 26-2.8 vyráběl dalších 35 let.
Konstrukce nového výsypného vozu odpovídala požadavkům ČSD, typové řadě samovýsypných vagónů odsouhlasené 2. sekcí SDK a 3. sekcí SSK RVHP, jakož i požadavkům OSŽD (prostorová a pevnostní příprava pro zabudování automatického spřáhla).

Typový výkres 295.2

Vagónka Tatra v České Lípě vyrobila dva prototypy. První vyrobený prototyp s typovým číslem 295 a s evidenčním číslem vozu 20 54 696 1002-1 měl podle svých předchůdců, vozů Sa typ 26 a Sav typ 28, zúžené představky spodku vozu. Pod vozem byly dosazeny podvozky 1-133-2.1 (nové podvozky československé konstrukce s dlouhými závěsy). U tohoto prototypu byla použita tlaková brzdu pro režim „s“.
Druhý vyrobený prototyp s typovým číslem 295.1 a s evidenčním číslem vozu 20 54 696 1003-9 měl spodek vozu v provedení s rovnými podélníky (odpovídá následně vyráběnému sériovému provedení vozu). Pod vozem byly dosazeny podvozky typu 1-133-2.2. U tohoto prototypu byla použita brzda v režimu „ss“, tedy s možností jízdy loženého vozu rychlostí 120 km/h. Na vůz byly dosazeny nárazníky s koncovou silou 59 Mp (590 kN) z dovozu NSR (dnes SRN), československý průmysl vyráběl nárazníky pouze s koncovou silou 350 kN.

První z prototypů se zúženými představky 295.0 s podvozky 1-133-2.1 (foto Technické zprávy)

Oba dva prototypy byly označeny řadou Sa. Rozběhly se prototypové zkoušky od zkoušek tlakové brzdy 26.7.1967 v České Lípě až po například zkoušku těsnosti bočních klapek 27.7.1969 na PKVP Ústí nad Labem a 23.7.1969 v Komořanech. Závěrečná zpráva ke zkouškám č. 4-8/69 konstatovala, že vůz při zkouškách požadavkům vyhověl a je vhodný pro sériovou výrobu. Sériová výroba vozu byla předána do Vagónky Poprad.
Na základě závěrů prototypových zkoušek se do sériové výroby v Popradu dostal vůz typového čísla 295.2 v tomto provedení:
- kostra spodku shodná s prototypem 295.1
- podvozky typu 26-2.8 pro režim „s“
- nárazníky 35 Mp (dnes označovány 350 kN)
- technické podmínky typu 295.2 byly vydány Vagónkou Poprad pod číslem TP 4-005/69
Výroba série pro ČSD proběhla v roce 1970 ve Vagónce Poprad, kdy bylo vyrobeno 1650 vozů.

Vůz 81 54 699 5 495-3 po revizi v OOS Ostrava v roce 1998 (foto autor článku)
Technický popis vozu:
Vůz umožňuje mechanizovanou nakládku a vykládku samospádem vně kolejí nebo mezi koleje. Vykládací zařízení dovoluje regulovat množství vykládaného substrátu, což je důležité při vykládce na pásový transportér, přerušení vykládky a dále vykládku za jízdy (štěrkování kolejového lože). Boční klapky lze otevírat postupně a vykládat tedy buď jednou výsypkou anebo oběma výsypkami najednou. Vykládací zařízení se obsluhuje pákovým mechanismem z plošiny vozu.
Svařovaná skříň o příčném průřezu "X" má všechny stěny sklonu 40°. Sestává se z bočních stěn, v nichž dole je na kluzných plochách po dvou vykládacích otvorech, z čelních stěn, ze střední horní výztuhy a sedlové podlahy. Kostra skříně je z válcovaných profilů a tvoří s kostrou spodku jeden nosný celek. Obložné plechy skříně jsou silné 4 mm, sedlová podlaha 6 mm a kluzné plechy skříně 5 mm. Použitá ocel je jakosti 11 373.
Kostru spodku vozu tvoří rámová konstrukce, svařovaná většinou z válcovaných profilů. Všechny nosné prvky jsou z uklidněné oceli jakosti 11 375. Boční uzávěry vykládacích otvorů skříně jsou řešeny jako svařované válcové otočné segmenty. Obložné plechy jsou tloušťky 6 mm a z oceli jakosti 11 373.
Mechanismus pro ovládání bočních uzávěrů je ruční se zařízením pro regulovanou vykládku, umožňující usměrnění toku vykládaných hmot. Zařízení pro jeden bok vozu je ovládáno z dvojicí ručních pák, umístěných na pracovní plošině vozu. Ruční páky působí přes teleskopický hřídel na převodové páky bočních uzávěrů (segmentů), které jsou pomocí táhel otevírány a zavírány. Základní poloha ručních ovládacích pák je svislá (boční uzávěry uzavřeny) a v této poloze jsou páky zajištěny. Pohybem pák směrem k podélné ose vozu až o 90° jsou boční segmenty otevírány. Ovládací síla je max. 30 kp.
Před vykládkou mezi koleje je nutno nastavit otočné klapky (štíty) v prostoru výsypek do polohy kolmé k rovině kluzné plochy. Nastavení se provádí ruční pákou z pracovní plošiny vozu, u každé výsypky samostatně. Na vůz je možno dosadit přídavné panely se soupravou pneumatického ovládání klapek. Na sériových vozech pro ČSD není použito.
Výstroj vozu (plošiny se zábradlím, stupačky, madla, držáky návěstních svítilen, háky na lano, žebříky) je provedena podle vyhlášek UIC 532, 533 a 536.

Uads/Sasz, typ 295.4

Vůz Uads/Sasz 31 54 931 0233-1 po vyrobení v roce 1971 (sbírka autor článku)

Pro potřeby přepravy sypkých materiálů vyžadujících ochranu před povětrnostními vlivy, před vlhkem jako je například mletý vápenec, vápno, surový cukr, mletý kaolín a neagresivní chemikálie byl ve Vagónce Poprad vyrobeny v roce 1970 tři prototypy vozu odvozeného od typu 295.2 . Dva prototypy s typovým číslem 295.3 měli otevírací střechu řešenou obdobně jak tehdy vyráběné vozy řady Utz, tj. dvě poloviny střechy přesuvné přes sebe v podélném směru a jeden prototyp typového čísla 295.4 s inventárním číslem 20 54 931 0003-0 měl střechu s odklopnými násypnými otvory. Toto provedení střechy bylo shodné s následnou sérií vozů. Střecha byla vybavena čtyřmi nakládacími otvory o rozměru 500x1800 mm,, které uzavíraly odklopné poklopy s labyrintovým těsněním. S prototypy byly opět prováděný zkoušky a měření  pro ověření jejich vlastností: vážení vozu, průjezd obrysnicí, stacionární zkouška brzdy, nakládací zkouška dopravníkovým pásem šířky 650 mm a zkouška proti vnikání vodní vlhkosti do vnitřního prostoru vozu.
Prototyp byl schválen do výroby s technickými podmínkami TP 4-020/70. Výroba proběhla v letech 1970-71, celkem bylo vyrobeno ve Vagónce Poprad pro ČSD 400 vozů.
Vozy byly dodávány jako řada Uads/Sasz a k tomu odpovídající interval 9310, po roce 1981 byly nelogicky přeznačeny na řadu Faccs/Sasz a interval 6994. Vozy jsou dodnes využívány zejména k přepravě mletého vápence a vápna.
Shodné vozy byly dodány některým podnikům. Například 15.12.1971 byly zařazeno do provozu 26 vozů Fads/Sasz, zařaditelem byl podnik Nová Huť Klementa Gottwalda, Ostrava Kunčice s domovskou stanicí Ostrava Bártovice. Vozy dostaly čísla 21 54 067 8007-6 až 8018-3 a 20 54 067 8019-2 až 8038-2. Další vozy byly pro stejný podnik zařazeny u ČSD 3.9.1979 a to pod čísly 20 54 067 8046-5 až 8062-2. Po roce 1984 byly vozy přeznačeny do intervalu 699 3. Například vůz 21 54 067 8 007-6 dostal číslo 84 54 699 3 002-6.

Typový výkres vozu 295.4
Vůz ČSD 81 54 699 4 185-1 v roce 1984 přistavený k vykládce vápna pro JZD v Bolaticích (foto autor článku)
Faccs/Sas, typ 9-407.0
Vůz Faccs, typ 9-407.0, evidenčního čísla 81 54 699 7 047-0, v Hranicích na Moravě v roce 2009 (foto autor článku)
V roce 1974 byla ve Vagónce Studénka n.p. Studénka schválena Technická zpráva B-1/74 jako podklad k rekonstrukci dvou vozů řady Sas typ 295.2 z výroby Vagónky Poprad n.p. místo vývoje zcela nového vozu. Pro urychlení přípravy nového vozu budou dle zprávy zapůjčeny vozy z provozu ČSD, měly být vybrány vozy po revizi. Zpracování zprávy bylo vyvoláno dopisem Federálního ministerstva dopravy na GŘ č.s. vagónek Praha ze dne 11.3.1974, v kterém FMD požaduje u druhé série vozů Sas:
- vybavení vozů francouzskými podvozky Y25Cs, svařovaného provedení, podle návrhu TP Vagónky Poprad
- přípravu pro zabudování  AS, dle směrnice VÚKV
- provedení brzdy dle UIC 432 pro nápravové zatížení 20 t v režimu „s“ s brzdovým válcem 16“
- odstranění nedostatků na ovládacím mechanizmu výsypných klapek – zesílení, úpravy
V průběhu roku 1974 došlo k dohodě mezi FMD a GŘ č.s. vagónek Praha o použití podvozků 26-2.8 místo původně požadovaných podvozků Y25 pro vozy řad Sas a Sasz. Došlo rovněž k dohodě dne 11.9.1974 mezi FMD O15 a Vagónkou Studénka, vývojová konstrukce Brno, že nebudou z časových důvodů stavěny dva prototypy, ale budou zapůjčeny z provozu dva vozy Sas typ 295.2 tak, jak bylo nakonec uvedeno ve zprávě B-1/74. Každý ze dvou funkčních vzorků bude rekonstruován v jiném rozsahu. První bude mít mimo rekonstrukci klapek provedenou kompletní rekonstrukci tlakové i ruční brzdy, která byla přemístěna na vnitřní zábradlí plošiny vozu. Na druhém voze budou rekonstruovány pouze klapky a to rozdílným způsobem než na prvním voze. Oba vozy jako funkční vzorky byly dány do zkušebního provozu. Na základě úspěšných zkoušek a posudku hodnotitelské komise byl dán pokyn k zahájení výroby vozu Faccs typ 9-407.0 ve Vagónce Studénka. Vozy byly dodávány v průběhu let 1977 až 1982. Celkem vyrobeno asi 3500 těchto vozů.
Vozy byly dodávány i mimo ČSD – podnikům, například, OKD Doprava, NHKG, VŽKG, Severočeský hnědouhelný revír, traťové hospodářství ČSD.
Vozy přepravců mimo ČSD byly zařazovány do roku 1981 do intervalu 066 6, 067 9 a od roku 1982 pak byly zařazovány do intervalu 6999 9xx, 6993, 6992.
Ve Vagónce Studénka fotografovaný vůz Fads/Sas 20 54 066 6 168-1 pro Moravské železárny, n.p., asi rok 1978-79 (sbírka Jiří Čadek)
Vozy Faccs typ 9-407.0 byly dodávány i pro potřeby traťového hospodářství ČSD, zde jako SV 32167, patřící TSS Bratislava (foto Š. Pitoňák, 1985)
K typu Faccs 9-407.0 byl ve Vagónce Studénka nakresleno i odpovídající provedení vozu se střechou, které dostalo typové označení 9-408.0. Zda byl pro někoho tento typ vozu schválen a vyroben se mi zatím nepodařilo zjistit.
Vůz Faccs typ 9-407.0 evidenčního čísla 81 54 6997 041-3 v Ostrava hl.n. v roce 2004 Ostrava hl.n., REV Louny, s rámem v barvě skříně (foto autor článku)
Typový výkres vozu 9-407.0
Vozy typu 9-407.0 doznaly v průběhu výroby drobných změn - na nosiči pák ovládajících klapky, na zesílení podélníku a na háku na tažné lano. Tyto změny nejsou zaneseny v technických podmínkách, ale pouze přímo v dokumentaci vozu.
Vlevo provedení vozů od začátku výroby do evidenčního čísla cca 699 8300, vpravo novější provedení (foto autor článku)
Vozy ŽSR, ZSSK Cargo
Po rozdělení majetku ČSD, kdy vozy Faccs všech provedení ČSD byly děleny standardně - evidenční čísla 001 až 033 připadly v roce 1993 nově vzniklým ŽSR, dnes ZSSK Cargo. Vozy Faccs zůstaly ve svých tradičních intervalech 6992, 6994, 6995 až 6999. Některé vozy typu 9-407.0 v majetku ZSSK Cargo byly rekonstruovány na vozy se střechou. Na střeše jsou tři kruhové násypky, vozy jsou zařazeny v intervalu 9348, jako řada Uadds.
Vůz Faccs 82 56 699 4 219-5, typ 295.4, který po rozdělení ČSD připadl ŽSR, Ostrava hl.n., rok 2006 (foto autor článku)
Vůz Faccs typ 9-407.0, evidenčního čísla 31 56 699 7 202-0, který po dělení majetku ČSD připadl ŽSR, Ostrava hl.n., rok 2003 (foto autor článku)
Číslování vozů Faccs ČSD/ČD/ŽSR
Vyrobené vozy Faccs, které byly u prvního typu 295.2 dodány jako vozy Fads/Sas a všechny vozy Faccs  typu 9-407.0 byly zařazeny u ČSD po vyrobení  v intervalech 6961 – 6969, po roce 1981 byly všechny vozy přečíslovány do intervalu 6995 – 6998 899, vozy Faccs typ 295.2 končily evidenčním číslem vozu 6996 650. Při přečíslování po roce 1981 zůstalo 500 vozů v režimu 31 zbytek dostal režim 82, tedy pouze pro vnitrostátní přepravu. Vzhledem k tomu, že část vozu se do intervalů 6995 – 6999 nevešla, byly tyto vozy zařazeny do intervalu 6992 000 – 081. Po roce 1995 byl v tomto intervalu u ČD poslední vůz evidenčního čísla 6992 000, který byl přečíslován do volných čísel po vozech, které při dělení majetku ČSD připadly ŽSR.
Stejným způsobem byl řešen souběh typů 295.2 a 9-407 v intervalu 6996. Vozy Faccs typu 9-407.0 čísel 651 až 999 byly přeznačeny opět do volných čísel v intervalech 6997 – 6999 a tak dnes u ČDC jsou v intervalu 6996 pouze vozy Faccs typ 295.2.

Faccs, typ 9-409.0 pro Maďarsko

Vůz H-MÁV Faccpp 80 55 683 6003-8 (zdroj fotografie wagons.toshphotos.com)
Vozy Faccs odvozené z typu 9-407.0 byly dodávány i do zahraničí, první dodávka série 200 vozů z Vagónky Studénka asi pod typovým označením 9-409.0 byla dodána v roce 1980 do Maďarska tehdejším státním drahám MÁV. Vozy mají drobné odchylky na skříni a ovládacím mechanizmu, vybaveny jsou brzdou Knorr. Vozy dnes jezdí v Maďarsku pod označením Faccpp a jsou zařazeny v číselném intervalu 82 55 6836 000 až 800, některé vozy mají kód interoperability 80.
Od tohoto typu byl ještě odvozen typ 9-409.1 s brzdou Knorr, ale plánovaná dodávka do NDR se neuskutečnila.
Z těchto vozů se některé objevily v posledních letech u firem v České republice. Většinou zobchodované přes firmu Lokotrans Slovakia, s.r.o., případně vozy přímo v majetku firmy Lokotrans půjčovány a prodávány do různých zemí Evropy. Některé vozy, které prošly přes opravu u firmy Lokotrans Slovakia, s.r.o. mají dosazeny podvozky Y25 a jsou nadále označeny typem 9-407.0.
Například:
33 56 698 9 0xx-x Faccs 56 SK-LTS s podvozky Y25, KE-GP, stavěč zdrží DRVA-2AT-600, původem maďarské Faccpp, upraveny u firmy Lokotrans v roce 2008, následný provoz v SRN asi od roku 2009.
84 54 6998 9xx-x a 84 54 6999 4xx-x s řadou Facc, Chládek a Tintěra – jsou rovněž původem maďarské Faccpp. oprava u firmy Lokotrans v roce 2009, ale mají na rozdíl od typu 9-409.0 brzdu DK-GP se stavěčem zdrží DRV-A-2AT-600.
Další vozy z Maďarska se objevily u frrmy RTS Rail Transport Service GmbH, dceřiné společnosti koncernu Swietelsky. Rekonstrukce u neznámého opravce s dosazením podvozků Y25. Registrovány byly v Rumunsku jako 53 RO-CFR, s řadou Faccs a intervalem 6994 v počtu 15 vozů.
Vozy Faccs 56 SK-LTS při přepravě do Německa, jako první vůz 33 56 6989 011-3, Poděbrady r. 2009, (foto M.Kozuk)
Vůz označený Facc firmy Chládek a Tintěra CZ-CHTLT, 84 54 6998 919-6, Česká Lípa r. 2011, zajímavý je rastr 90 km/h a napsaná celá "Evropa" (foto M.Kozuk)
Vůz RTS Rail Transport Service GmbH, vozy registrovány jako 33 53 6994 515 až 530 (zdroj fotografie www.bahnbilder.de)
Faccs - Schotterwagen, typ 9-411.0 pro Rakousko, Faccs typ 9-415.0 pro Řecko

Schotterwagen OBB 920 517 z dodávky v roce 1981 (foto z prospektu MSV, sbírka Jiří Čadek)

V roce 1981 bylo vyrobena série 50 vozů zakázkového čísla 02-415, které byly přes Strojexport dodány do Rakouska pro ÖBB, jednalo se pravděpodobně o vozy typového čísla 9-411.0. Vozy byly dodány s brzdou Oerlikon O-GP, upraveno bylo vysypávání, přibyla klapka na usměrňování toku šterku mezi koleje. Vozy byly dodávány s čísly pro traťové hospodářství 920 5xx. Dnes jsou vozy v Rakousku po rekonstrukci na podvozky Y25 zařazeny jako Schotterwagen pro potřeby traťového hospodářství do intervalu 80 81 9720 5xx-x.
V roce 1982 byla dodána z Vagónky Studénka další série 30 vozů Faccs typu 9-415.0 do Řecka. Na těchto vozech byly již uplatněny podvozky Y25Cs. Vozy měly dosazenu tlakovou brzdu Knorr.

Vozy Faccs, typ 9-407.0 u soukromých přepravců, vozy se střechou
Vůz 83 54 6992 8028-6 registrovaný pro RYKO, typu 9-407.0 s dosazenou střechou z typu 295.4, Ostrava hl.n. 2006 (foto autor článku)
Vůz 84 54 6992 889-7, typu 9-407.0 s dosazenou střechou z typu 295.4, celkem upraveno 5 vozů, registrovaný pro Unipetrol Dopravu, Děčín, r. 2012
(foto M.Kozuk)
Vůz Tads 83 54 0835 009-7, typu 9-407.3, registrovaný pro Arcelor Mittal, Zábřeh na Moravě 2009 (foto autor článku)
Nedostatek vozů Faccs/Sasz pro přepravu vápna přivedl v roce 1985 podnik NHKG, n.p. Ostrava Kunčice k doplnění střechy na vůz Faccs (tehdy označený Faccpps) typ 9-407.0. Stavba střechy byla provedena v ŽOS Trnava podle technické dokumentace Vagónky Studénka, řešení mělo schválení FMD O15 č.j. 6.322/85-15 ze dne 16.1.1985. Jako první byl, dne 27.9.1985, převzat přejímacím orgánem ČSD - Výzkumný ústav železniční, ing. Ivo Sunkem vůz Faccpps ev. čísla 84 54 699 3 169-3. Evidenční čísla se vozům neměnila. A pak následovaly další vozy.
Po roce 1989 se začaly objevovat u dalších soukromých přepravců v Československu vozy Faccs typu 9-407.0 s dosazenou střechou shodnou s typem 295.4. Například vozy RYKO, Unipetrolu (ex Chemopetrolu) dopravy s vnitřním nátěrem násypky, určeným pro přepravu močoviny mezi litvínovským Unipetrolem a Lovochemií, které byly označeny typem 9-407.0. Firma Arcelor Mittal si nechala Ostravskými opravnami a strojírnami schválit tuto úpravu jako odvozený typ
9-407.3, vlastní změna je provedena doplňkem č. 6 k TP 2-114/76. Vozy Arcelor Mittal typu 9-407.3 jsou nyní označeny písmennou řadou Tads a jsou registrovány pod intervalem 0835, např. 83 54 0835 009-7.
Jeden z vozů dodaných v roce 1982 pro Vítkovice 84 54 699 9 985-6, pravděpodobně typ 9-408.0, po revizi v OOS, Ostrava v roce 1997 (foto autor článku)

V roce 1982 byly dodány podniku Vítkovice - koncernový podnik vozy Faccs/Sasz, které odpovídají typu 9-407.0, ale mají střechu jako typ 295.4. Zda se jedná o výše zmiňovaný typ 9-408.0 se zatím nepodařilo ověřit. Tyto vozy byly zařazeny u ČSD pro národní podnik Vítkovice - koncernový podnik závod 3, Ostrava 6, například 17.5.1982 byly zařazeny u ČSD vozy 84 54 699 9 983-1, 985-6 a 989-8, jako řada Faccs/Sasz s přepravovaným zbožím - sypké hmoty a domovskou stanicí Ostrava Poruba.

Jeden z vozů původně dodaných NHKG bez střechy jako Faccpps typ 9-407.0 s dosazenou střechou podle schválení FMD O15, dnes stále 83 54 699 3 154-6 (foto autor článku)
Vozy Faccs/Sas typu 9-407.0 byly dodávány i mimo ČSD podnikům, viz. výše uvedená fotografie vozu Moravských železáren. Část vozů byla dodána ještě se starým 12-místným označením UIC v intervalech 066 6 a 067 9. Například pro OKR Dopravu byly dodány vozy označené tehdy Faccpps 20 54 067 9 064-7 až 087-8, po roce 1984 přeznačeny na 84 54 699 3 077-8 až 096-8.
Vůz OKD Doprava, dodaný pro OKR Dopravu jako 20 54 067 9 077-9, přečíslován v roce 1984 na 84 54 699 3 088-5, Ostrava hl.n., v roce 2004 (foto autor článku)
Jeden z vozů Faccs typ 9-407.0 v majetku LOKOTRANS SLOVAKIA, s.r.o., ev.čísla 33 56 699 9 032-7 po revizi v KOS Krnov v roce 2004 (sbírka autor článku)
Vůz Faccs, typ 9-407.0 v firmy majetku VIAMONT, a.s., ev. čísla 84 54 699 9 902-1 po revizi v KOS Krnov v roce 2003 (sbírka autor článku)
Faccs typ 9-424.0 pro Rakousko a 9-424.2 pro firmu Krayzel
Schotterwagen 80 81 9720 721-6, typ 9-424.0, ÖBB (foto T.B.Köhler, Landeck, 2003)

Pro tehdejší ÖBB byla počátkem 90. let minulého století vyrobena  pod zakázkovým číslem  02-561 v Moravskoslezské vagónce Studénka , a.s. série vozů typového označení 9-424.0 pro zaštěrkování tratí a přepravu sypkých materiálů. Vozy byly dodány takto: v roce 1991 50 vozů, v roce 1992 10 vozů. Dodávky pokračovaly zakázkou 02-578 v roce 1992 dodávkou 26 vozů a v roce 1993 dalších 14 vozů. Jedná se o další vývojový stupeň původního typu 295.2. Spodek vozu byl překonstruován podle směrnic UIC, na vůz dosazena 16“ brzda Oerlikon, podvozky Y25Lsd1 typ 9-833.0 a provedena úprava skříně v místech kde docházelo k ulpívání přepravovaného materíálu ve skříni. Upraveny a zesíleny byly rovněž výsypné klapky. Vozy jsou používány u ÖBB k údržbě tratí nemají písmenné označení, pouze nápis Schotterwagen a jsou zařazeny v intervalech 80 81 9720 7xx- x.
Dvě skříně z této série, které zůstaly v Moravskoslezské vagónce (pravděpodobně po pevnostních zkouškách), byly  v roce 1994 doplněny v OOS, s.r.o. na kompletní vozy pro firmu Krayzel, s.r.o. Na vozy byly dosazeny podvozky Y25Rs-1, typ 9-807.1, 16“ brzda DAKO. Vozy byly schváleny do provozu jako odvozený typ 9-424.2. Dnes vozy existují u ČDC s evidenčními čísly 31 54 6990 998-2 a 999-0.

Typový výkres vozu Faccs typ 9-424.2
Vůz 31 54 6990 998-2, typ 9-424.2, ČD. Původně vyrobený pro firmu Krayzel, Děhylov 2005 (foto V.Hranoš)
Úprava výsypek vozu Faccs-x, typ 9-407.1

V roce 2010 byla v OOS, s.r.o. Ostrava provedena úprava klapek na 4 vozech Faccs. Byla zvýšena spodní hrana klapek na 690 mm, odstraněny klapky k vysypávání materiálu mezi kolejnice a výsypky byly zúženy na 1290 mm. Vozům byl vzhledem k dosazení odpružených kluznic přiřazen typ 9-407.1, označeny byly řadou Faccs—x a zůstala jim původní evidenční čísla 81 54 6998 268-1, 751-6, 986-9 a 6997 242-6.

Vůz ČD Cargo 81 54 6998 268-1, v roce 2010 po provedení rekonstrukce na Ostrava hl.n. (foto autor článku)
Detail úpravy klapek vozu Faccs-x (foto autor článku)
Závěrem:
Vozy Faccs, všech možných typů vyrobených v Popradu i ve Studénce, v tisícových počtech dodnes brázdí koleje Evropy ať již na původních podvozcích 26-2.8 nebo na podvozcích různých modifikací Y25. Svým teritoriem působnosti jsou dnes v provozu od Itálie po Norsko, samozřejmě stále v největším počtu v Česku u firmy ČD Cargo, a.s. Většinou jsou jejich úkoly v přepravě štěrků, písků, vápna a dodnes potvrzují vhodnost své konstrukce staré 45 let.
Tento článek si nekladl za cíl popsání všech možných osudů vozů Faccs v celé Evropě, ale popsání hlavních typů a jejich úprav zejména u přímých dodávek od výrobců. Sledovat dnes přesuny těchto vozů mezi držiteli je téměř nemožné.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří mi pomohli při kompletaci článku informací, fotkou. Článek je "živý", pokud se objeví další informace budou doplněny.
Modely
Vůz Faccs má několikeré modelové zpracování ve velikosti TT i H0, zejména typ 9-407.0, nejnověji od firmy ČStrain ve velikosti H0.
Předsériové reklamní provedení modelu vozu Faccs typ 9-407.0 (foto autor článku)