e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Modernizace vozů Falls pro ČD
poslední aktualizace 31.1.2005
Modernizované vozy Falls typ 9-401.6 pro ČD
Začátkem roku 2004 byla zahájena modernizace vozů Falls typ 9-401.0, na kterých spočívá největší tíha přepravy uhlí zajišťované Českými drahami. Vozy Falls typ 9-401.0 nevyhovují z důvodů svých podvozků typu 26-2.8 (podvozky s krátkými plochými závěskami) mezinárodnímu provozu a jejich "cesty" do zahraničí jsou tak vázány na vzájemné dohody o provozu těchto vozů uzavíranými mezi železničními podniky. K tomu ještě přistupuje omezená ložná hmotnost na 18 tun na nápravu při cestách za hranic ČR. Z těchto důvodů byla v roce 2004 zahájena modernizace 200 vozů řady Falls typ 9-401.0. Modernizované vozy byly zařazeny v intervalu 6687 s čísly 6687 800 až 6687 999. Celých 200 vozů bylo zařazeno do provozu do konce června 2004. Modernizace proběhla v rámci prováděné opravy v Ostravských opravnách a strojírnách, s.r.o. Na prvních 200 vozů navázala v druhé polovině roku 2004 modernizace 14 vozů a koncem roku dalších 31 vozů.
Takto končily svou životní pouť vozy Gags sloužící jako zdroj dílů
Podstatou modernizace vozů Falls typ 9-401.0, tedy původních vozů Falls 11.sk. je náhrada podvozků typu 26-2.8. podvozky z typové řady Y25 a rekonstrukce brzdy. K modernizaci byly převážně využity díly vyzískané z rušených vozů Gags 51.sk., pro které již ČD nemají využití. Součástí modernizace je i oprava vozu v takovém rozsahu (zejména plechové obložení skříně a klapek), aby byly minimalizované opravárenské zásahy na vozidle v celém období mezi jednotlivými revizními opravami. Modernizací ČD získávají vůz, který nemá omezení v mezinárodním provozu, tj.je využitelná plná ložná hmotnost cca 53 tun při rychlosti 100 km/h. V prázdném stavu je vůz schopen rychlosti 120 km/h.
Podvozek Y25 Rs typu 807.4
Přístroje brzdy, přestavovač N-O, vypínač
Typový výkres vozu Falls typ 9-401.6

Popis rozsahu modernizace

Podvozky vozu Y 25 Rs
Základním prvkem modernizace vozu je náhrada původních podvozků 26 - 2.8 podvozky Y25Rs, vyzískaných z rušených vozů Gags typu 9 - 119.2. Podvozky Y25Rs použité u této modernizace jsou typu 9 - 807.4 podle technických podmínek TP 1 - 307/88a. Podvozky jsou vybaveny snímači zatížení vozu DAKO SL 2. Pro dosazení podvozků pod vůz byla provedena úprava hlavního příčníku vozu a dosazen nový horní díl torny.

Pneumatická brzda DAKO GP - A
V rámci modernizace byly vozy osazeny pneumatickou brzdou DAKO GP - A se zařízením pro samočinné brzdění podle nákladu. Na vůz byl dosazen vyzískaný rozvaděč DAKO CV 1D18", přídavný ventil DAKO DS 2, snímače zatížení DAKO SL 2 na podvozky a nový brzdový válec DAKO 16". V mechanické části brzdy je použit stavěč odlehlosti SZ - 12/600. Ruční brzda je beze změny a je ovládána z plošiny vozu, působí na oba podvozky. V rámci dosazení brzdy GP - A byl odstraněn přestavovač ,,prázdný - ložený" a upravena mechanická táhla vypínacího ústrojí brzdy a přestavovače ,,nákladní - osobní". Takto modernizovaná brzda má maximální dosažitelnou brzdící váhu vozu 58 tun, nápis MAX: 58t je uveden uprostřed vozu na pravé výsypné klapce při pohledu z boku.

Dosazení nového táhlového ústrojí
V rámci modernizace vozu je provedena úprava představku včetně doplnění výztuhy spodku. Na vozy bylo dosazeno nové tažného ústrojí s pryžokovovým vypružením tažného ústrojí vozu. Vůz je osazen šroubovkou 850 kN - standard UIC a nárazníky kategorie A 30 kJ, které jsou použity z výzisku vozů Gags..

Utěsnění bočních výsypných klapek
V rámci snižování znečistění štěrkového lože železničních tratí je provedeno utěsnění bočních výsypných klapek. Utěsnění je provedeno vložení pryžového profilu do styku výsypné klapky a skříně vozu. Pryžové profily jsou upevněny na vodorovnou a svislé hrany výsypné klapky pomocí ocelového profilu.

Vozy 31 54 6687 813-1 a 815-6 a nemodernizovaný Falls při přistavování k nakládce na koksárnu Šverma

Vůz 31 54 6687 814-9 v odstavené soupravě před nakládkou 9/2004