e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Železniční vozy hutních provozů - u vysokých pecí
poslední aktualizace 23.3.2003
Kolejová doprava historicky zaujímala velmi významné místo při rozvoji hutí a souvisejících technologií. V době vzniku těchto provozů v 19. století, již ve formě průmyslových podniků, byla kolejová doprava dominantní dopravou a své místo si v těchto provozech udržela dodnes a to zejména díky množství a hmotnosti přepravovaného zboží. A to nejen uvnitř hutních a ocelárenských provozů, ale i při dovozu surovin a odvozu produktů. V souladu s tímto postavením probíhal vývoj využití kolejových vozidel. Od použití standardně dodávaných typů železničních nákladních vozů po vývoj speciálních vozů. Standardní nákladní vozy nestačily požadavkům na vnitrozávodovou dopravu polotovarů a surovin, rovněž byly nevýhodné cenově a tak začaly v druhé polovině 19.století vznikat svébytné konstrukce speciálních vozů pro různé provozy od vysokých pecí přes ocelárny a válcovny.
Výrobou a vývojem těchto vozů se zabývalo v minulosti mnoho firem a nejen firem produkujících kolejová vozidla, mezi výrobci nalezneme Vagónku Českou Lípu, Vagónku Poprad, Vagónku Studénku, ale i VŽKG (Vítkovice), Tatru Kopřivnice, ČKD, Hutní projekt a další.
Podívejme se tedy na nejcharakterističtější typy speciálních nákladních vozů užívaných v hutích, pokud to bylo možné je vždy daný typ doplněn o fotografie a typový výkres:

Struskové vozy
Slouží k odvozu strusky od vysokých pecí a ocelárenských pecí na haldy nebo ke granulaci strusky. V zásadě je lze charakterizovat jako vozy s výklopnou pánví. Čtyřnápravový vůz krátkým prohloubeným mostem na jehož koncích jsou příčně uloženy ozubené hřebeny zabírající do ozubených segmentů tvořící hlavici v němž je usazena pánev o objemu 10 - 16 m. Před litím strusky do vozů se pánve vylévají vápnem. Pohon vyklápění je zajištěn buď vzduchovými válci nebo elektricky (většinou bývalé VSŽ Košice). Vozy provozované v moravskoslezských hutích jsou vybaveny podvozky Diamond typ s litými bočnicemi, valivými ložisky a odpruženým příčníkem.

Nahoře struskové vozy v NHKG, uprostřed a dole struskový vůz z katalogu sdružení vagónek Tatra

Pánvové vozy
Tyto vozy slouží pro přepravu surového železa od vysokých pecí k mísičům nebo v ocelárnách od pecí do licích hal. Pánve jsou umístěny na vozech neotočně ve stojanech posazených na spodku vozu a k manipulaci s pánvemi se provádí pouze mostovými jeřáby. Nosnost vozů s nápravovým tlakem 25 tun je 65 - 130 tun surového železa.

Některé provedení vozu jsou schopny pohybu pouze po přímé trati. Většinou mají vlastní elektrický pohon a částečné zvedání pánve. Vlastní pánve mají šamotovou vyzdívku.

Pojízdné mísiče
Další kategorie vozů jsou pojízdné mísiče (zvané taky Veronika), které dnes po ukončení provozu vysokých pecí ve Vítkovicích můžeme spatřit při pravidelné vlečkové dopravě mezi vysokými pecemi Nové Huti a vítkovickou ocelárnou. Objem vozu je 22 m surového železa a nosnost má 130 tun. hlavní části vozu je samostatná jímka doutníkového tvaru, uložena na obou koncích otočně v ložiscích, které jsou opřeny o dvě pojezdové jednotky se třemi dvounápravovými podvozky typu Diamond. Obě pojezdové jednotky jsou navzájem spojeny šroubovkou. V horní části šamotem vyzděné jímky je nalévací otvor. Otáčení jímky při vylévání surového železa je zajištěno hydraulickým válcem přes ozubený hřeben a pastorek. Při poruše vyklápění lze jímku vyprázdnit otočením jímky za hák na spodní straně jímky pomocí jeřábu. Vozy dnes provozované mají dodatečně doplněnu budku pro posunovače. Třinecké železárny provozují modernější typy.

Nahoře - přeprava mezi NH a Vítkovicemi (J.Němec), uprostřed - typový výkres, dole u vysokých pecí v NHKG
A vlastně celému sledu činností při výrobě oceli předchází doprava rudy z přípravny rudy a dalšího vsázkového materiálu k vysokým pecím, zde tuto úlohu plní rozvážecí a zavážecí vozy. Jsou to vozy vybaveny vlastním elektrickým pohonem, vůz je nakládán shora a vypradňován klapkami do stran nebo mezi kolejnice. Vozy jsou vybavován váhami pro odvažování rudy.
Rozvážecí vůz o nosnosti 120 tun pro NHKG
Zavážecí vůz 20 tun na přepravním voze, výkres a vpravo nahoře silniční přeprava zavážecího vozu 40 tun

Tolik stručný přehled základních konstrukcí železničních nákladních vozů v provozu v hutích, který si nečiní nárok na úplný výčet. Rovněž z pohledu odborného hutního mohou být v textu odchylky od současné technologie hutní výroby.
Pokud máte další informace, výkresy i fotografie hutních a ocelárenských vozů můžete svými podklady přispět k doplnění této mozaiky, která jistě ne jednomu železničnímu fandovi a modeláři může přinést zajímavé podněty.
Ing. Milan Černohorský, Parostroj

Literatura:
Sborník z konference - Vývoj a výroba nákladných vagónov, 1972
Typové výkresy
Katalogy Sdružení vagónek Tatra, 1960, 1962
Pamětní publikace k 100. výročí Vítkovických železáren
Neoznačené fotografie a výkresy - sbírka Milan Černohorský, katalogy 1960 a 1962