e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Vozy pro přepravu VLH řady Raj
poslední aktualizace Milan Černohorský, 5.3.2017
Vůz Raj 8-87201, typ 495 na MSV Brno 1961

Tento článek volně navazuje na články - Voze pro přepravu volně ložených práškových hmot - předchůdci vozů Raj a vozy Raj/Uacs. Svým obsahem je ukončen začátkem 90. let minulého století, tedy zabývá se pouze érou ČSD, státních podniků a koncernů. Téma vozu Uacs/Raj je velmi rozsáhlé a tak jsem si nekladl za cíl jej detailně popsat, ale nastínit vývoj této zajímavé řady vozidel i s popisem některých detailů. Ležel mi dva roky rozpracován v počítači než se objevil na webu Parostroj.

Vznik vozů řady Raj
Stoupající požadavky na přepravu volně loženého cementu a dalších volně ložených hmot v prášku přivedly začátkem 3. pětiletky na svět vůz Raj typ 495 - železniční přepravník Raj. Hlavním důvodem byl požadavek na zavedení jednotného systému přepravy a dopravy volně ložených hmot, tedy ekonomicky příznivého systému, které byl schopen se pružně přizpůsobit různým provozním poměrům. Těmto požadavkům nejlépe vyhovoval přetlakový systém, který umožňoval přímou návaznost mezi železničním a silničním přepravníkem a u kterého lze přímo bez dalších mezičlánků vyprázdnit obsah přepravníku do zásobníků používaných na velkých stavbách.
Dokumentace vozu vznikala ve Vagónce Tatra Praha Smíchov, některé výkresy byly kresleny ve vagónce Poprad a dokumentace tlakových nádob, včetně vzduchotechniky vznikla v Milevsku v ZVVZ. Prototypový vůz Raj 8-87000 se lišil od následné sériové výroby tlakovými nádobami a plošinou pro přístup k horním víkům. V roce 1961 pak začaly dodávky pro ČSD - vozy na přepravu cementu a pro národní podniky jako "P" vozy, pro přepravu různých sypkých hmot. První vůz mimo ČSD byl dodán Žďárským strojírnám a slévárnám, n.p. V roce 1963 byl závod Tatra Smíchov převeden pod ČKD a tak od roku 1963 vznikají vozy typ 495 s výrobním štítkem ČKD Praha závod Tatra Smíchov.
Železniční přepravník volně loženého cementu s přetlakovým systémem zajistil systém přepravy volně loženého cementu navazující na silniční přepravník a zásobníky. Nový přepravník Raj konstrukčně navazoval na přepravník VLH-PaO-425 přičemž se zvýšil přepravovaný objem z 32 m3 na 52 m3. Rovněž vykládací výkon nového přepravníku byl vyšší a bylo možné dosáhnout až 240 t/hod.

Nekvalitní fotografie barevného provedení prototypu Raj 8-87000, později 27 54 932 1 002-3
Tovární retušovaná fotografie vozu Raj 8-87003, později 27 54 932 1 005-6
Silo na cement s vozem 8-87376 typ 495

Technický popis vozu typ 495:
Vůz je určen pro přepravu volně loženého cementu s vyprazdňováním stlačeným vzduchem vně kolejí na obě strany potrubím do zásobníku nebo silničního přepravníku. Kostra vozu je svařovaná, podvozky jsou dvounápravové typu 26-2.5 nebo u pozdějších dodávek typu 26-2.6. Dvojkolí obručová s průměrem 940 mm a s ložiskovými skříněmi 59V. Tlaková brzda DAKO a ruční brzda je ovládaná z plošiny vozu.
Vzduchotechnické zařízení je nedílnou součástí železničního nákladního vozu. Zařízení je sestaveno ze čtyřech komorových podavačů umístěných na skříni vozu, obslužných plošin a rozvodu vzduchu. Každý komorový podavač o obsahu 13 m3 má hruškovitý tvar, s kuželovým dnem. Horní část komorového podavače je opatřena plnícím hrdlem o jmenovité světlosti 440 mm. Dolní část komorového podavače je opatřena hrdlem o průměru 500 mm. K hrdlu je přišroubovaná spodní část nádoby s provzdušňovacím zařízením a uzávěrem dopravní hubice. Dopravní hubice je umístěna nad spodní části nádoby a navazují na ni dvě dopravní kolena, které jsou vyvedena na obě strany vozu a opatřeny objímkami na připojení dopravního potrubí. Vyprazdňování probíhá vždy na jednu stranu vozu.
Provzdušňování spodní části nádoby je opatřeno tkaninou pod kterou se přivádí tlakový vzduch. Tlakový vzduch v podavačích je možné kontrolovat manometry na snímatelném panelu. Do každého podavače je přiváděn vzduch do horní části, do spodní a do dopravní hubice přes mikroporézní vložku.
Pro spodek vozu typ 495 platí technické podmínky TP 36-117/61, pro část vzduchotechniky TPE 26 121/2-61 z ledna 1961.

Karta vozu Raj pořízená v roce 1961 v dílnách Ostrava, závod Krnov, vůz dodán ČSD z Tatry Smíchov pod číslem 8-87006, přečíslován v 60. letech minulého století na 27 54 932 1008-0 a od 80. let jako 84 54 930 5 401-7. 9.6.1964 pod vůz zavázány nové podvozkové rámy.
Schéma vzduchotechniky pro vůz Raj/Uaces typ 495
Výřez typového výkresu 3-495 pro typ vozu 495
Popis k typovému výkresu vozu
V průběhu provozu, vzhledem na slabší konstrukci spodku vozu zejména v oblasti čelníku, docházelo k častému poškozování těchto vozů - čelníky a výztuhy za čelníkem. Pro odstraňování poškození čelníků mezi periodíckými opravami v ŽOS Krnov byla v roce 1984 zřízena v rámci koncernu Cementárny a vápenky v Prachovicích opravna čelníků.
Vůz je lehčí než dva následující typy a má dobrý přístup k spodní části komorových podavačů při potřebě nouzové vykládky.
Svařování komorových podavačů pro první vozy typu 495 v Milevsku v závodě ZVVZ
 
Vůz Raj 8-87034, typ 495 při zkoušce s namontovanými tlakoměry
Vůz Uaces/Raj pro přepravu cementu s chybějícím řadovým označením, čísla 27 54 9322 003-0 na přelomu 60./70. let minulého století, vůz s dom. stanicí Prachovice patří ještě stále ČSD
Příprava polotovarů středního dílu komorového podavače pro tvarování výbuchem pro poslední sérii typu 495 a typy 451 a 451-1, vpravo jeden hotový vytvarovaný střední díl
Tvarování středního dílu tlakové nádoby - komorového podavače výbuchem ve vodě, díl je vložen do dvoudílné formy. Díly v popředí nesouvisí s vozy Raj.
 
Pracovišrtě pro tvarování středního dílu komorového podavače výbuchem, po zvednutí formy je vyjímán vytvarovaný díl
Skládka hotových tvarovaných středních dílů komorových podavačů

Uas/Raj 27 54 097 7278-5 typ 495 vyrobený již s komorovými podavači tvarovanými výbuchem, vůz již patří GŘ CEVA Praha a má číslo soukromého vozu
Technický popis vozu typ 451:
U typu 451 došlo k změnám na spodku vozu, vůz byl zesílen s využitím podélníku obdobného profilu jak u vozů Pao, ale tímto řešením došlo k značném ztížení přstupu k spodním víkům komorových podavačů. Došlo i ke změně šířky spodku vozu a tím i ke změně tvaru skříně vozu (rakve). Bylo použita plošina z tehdy dodávaných kotlových vozů s trubkovým zábradlím a pororošty. Byl změněn tvar spodní části komorových podavačů a průměr spodního víka zvětšen na 700 mm. Vzduchotechnika zůstala nezměněna. Již při výrobě poslední série vozů typu 495 došlo i ke změne způsobu výroby komorových podavačů v ZVVZ Milevsko, kdy k výrobě střední části komorového podavače bylo použito tvarování výbuchem ze svařeného pásu plechu - polotovaru. Střední "lem" zřetelný kolem obvodu střední části podavače vznikl "otisknutím" spoje dvoudílné formy při tvarování výbuchem, není to tedy svar. Vůz je vybaven podvozky typu 26-2.7 s dvojkolími o průměru 940 mm.
Pro vůz platí technické podmínky TPE 04/04 E27/67 výrobců Vagonka Tatra Poprad a ZVVZ Milevsko. Ke dni 25.4.1968 je vydaná změna č. 1 TP, kde dochází mimo jiné ke změně typu podvozku na typ 26-2.8, s dvojkolími o průměru 920 mm. Ke dni 1.6.1972 je vydána změna č. 2 TP, kdy na vozy jsou nově dosazovány při výrobě nárazníky 590 kN místo nárazníků 350 kN a dvojzpruhové spřáhlo 2x200 kN.
Pro vzduchotechniku platí TPE 13 1661, schválené 30.1.1968.
Typový výkres vozu Raj typ 451
Vůz 84 54 9309 106-8 P, Vápenky Vitošov v roce 2001 v Petrovicích u Karviné, vůz výrobního čísla 715184/209 z roku 1972,
původní číslo 27 54 0971 109-8
Karta vedená v ŽOS Krnov pro vůz typu 451 výrobního čísla 685051/221, vyrobený v roce 1968, původního ev. čísla 27 54 097 2 003-2,
později evidenčního čísla 84 54 930 6 602-0, dom.st Trenčianská Teplá
Schéma komorového podavače z TPE 13 1661
Vozy v provedení typ 451 byly vyváženy do Bulharska, zde první vůz 37 52 932 1000-7, zpracovaná byla i dokumentace pro Albánii, ale nepodařilo se mi zjistit zda vozy vyrobeny byly.
Technický popis vozu typ 451.1:
U tohoto typového provedení vozu došlo k opuštění nevhodné konstrukce spodku vozu - vysoký podélník a špatný přístup k spodním víkům a byl použit opět podélník rovný, byť masivnější. Zůstala šířka spodku a tím i tvar skříně vozu. Vůz již byl od začátku výroby vybaven novějšími standardními díly např. nárazníky 590 kN, v průběhu výroby vozu docházelo k dalším změnám. Asi nejvýznamnější byla náhrada mikroporézní trubky v roce 1983 jednoduchou dopravní hubicí. Tato úprava se pak prováděla postupně u všech vozů i u obou dalších dvou starších typů při opravách v dílnách.
Z doplňků k TP je nejzajímavější doplněk č 10, ze dne 14.5.1991 vydaný Vagónkou Poprad, státní podnik pro TŽ Třinec, kterým se doplňují na vůz odpružené kluznice a zvětšují příčné vůle vedení dvojkolí na 2x7,5 mm a vůz dostává do zátěžové tabulky řádek pro rychlost "S" se sníženou únosností. Později je tato úprava zvaná RP50.
Koncem 90. let minulého století bylo na některých vozech realizováno dosazení podvozků 9-876.0 - tedy původní 9-806.0 s takzvanou úplnou rekonstrukcí pro provoz v režimu "S", kdy vznikl typ vozu 451.1-2, případně dosazování jiných typů podvozků, ale to je již jiná kapitola provozu této zajímavé vozové řady.
Výřez výkresu vozu typu 454.1 v technických podmínkách TPE 12 1661
Výřez výkresu Vagonky Poprad - 4-osovy spodok pre vagon radu Raj typ 451.1 (9-513.0 - nové typové číslo) ukazuje podobu v jaké byly spodky dodávány do Milevska pro montáž komorových podavačů a vzduchotechniky
Pohled na spodek vozu 84 54 932 1 700-2 P, při přepravě z Vagonky Poprad do Milevska k montáži komorových podavačů a vzduchotechniky
Vozy řady Uacs (Raj) typ 451.1 připravené k expedici ze ZVVZ Milevsko

Vůz Uac (Raj) 83 54 9205 413-4 pro národní podnik Rakona, vůz má barevné schéma soukromých vozů

Vůz Uacs/Raj 39 54 9323 190-0, který má silnou provozní "patinu", focen v 80. letech
Porovnání spodku - podélníků, skříně (rakve) typu 451.1 - vlevo a 495 - vpravo, rozdíl markantní
Popis a nátěry:
K nátěrům několik základních informací z korespondence dílen v Krnově s Ústřední správou železnic - viz. níže naskenované dokumenty. Z těchto dokumentů vypadá vše jasné a jednoduché.
Vozy ČSD skříň čevenohnědá ČSN 8440 a podavače (nádoby) chromová žluť tmavá ČSN 6400, pro odlišení vozů soukromých byla jejich skříň zelená odstínu ČSN 5700.
Ale jaká byla skutečnost - v minulosti hodně divoká. Zejména co se týče komorových podavačů (nádob) jsou na dnes existujících vozech odkrývány vrstvy barev odstínů žlutozelené, okrové až hnědé - ta velmi často. Se skříněmi vozů to již tak divoké není, ale např. horní část skríně (rakve) je velmi často (po opravě v dílnách) v barvě komorových podavačů.
Důvodem různých barevných odstínů byly nejspíš problémy s dodávkou barev žlutých odstínů, závsilých na tehdy nedostakových komponentech a tak se stříkalo tím co bylo. Ke standardním barevným odstínům se vozy vracely až na přelomu 80. a 90. let minulého století a hned pak následovala vlna nových barevných schémat podle jednotlivých firem.
Dopis z Ústřední správy železnic do dílen Ostrava, závod Krnov upřesňující barevné řešení nátěrů vozů Raj
Výnos dílen v Krnově k nátěrům vozů Raj z roku 1970
Korespondence k nátěrům vozů pro přepravu potravin
Označování a číslování:

Vozy byly dodávány od roku 1961 a to znamená, že celá série typu 495, vyráběná v letech 1961 - 64 dostala po vyrobení stará 6-místná čísla. K prvním dodaným vozům byl vydán výkres 3-495-20-2 z 1.9.1964 se seznamem prvních dodávek vozů. Ze seznamu je vidět, že tam byly nejen vozy pro veřejnou železniční síť, ale i vozy dodané pro neveřejnou dopravu - vlečkovou dopravu - Stavební stroje Zličín a Královodvorské železárny n.p., které nedostaly 6-místná čísla, pouze označení vlečkaře.
Pochybnosti na první stránce seznamu budí poněkud číslo prvního "privátního vozu Raj" pro Žďárské strojírny a slévárny, n.p. - 579 487 P. Toto číslo vozu se v přečíslovacích seznamech z roku 1966 nevyskytuje, ale naopak je tam vůz Raj 580 091 ve společné skupině s čísly dvou vozů pro Krajské vodohospodářské středisko, který na výkrese 3-495-20-2 není.
U prvních vozů je zajímavá dodávka pro podnik Calofrig n.p. Borovany, které byly dodány bez ruční brzdy, bohužel není k dispozici foto těchto vozů, takže nevíme v čem úprava spočívala. Vozy dostaly čísla 560 753 až 758, po roce 1966 přečíslovány na 27 54 096 0502-5 až 0507-4, což potvrzuje chybějící ruční brzdu.
Většina vozů byla, ale určena na přepravu cementu a byla dodávána ČSD (jako zákazník uvedeno Ministerstvo dopravy), kde začínaly čísly 8-87001 (číslo 8-87000 měl prototyp s odlišným řešením lávek...), po přečíslování v roce 1966 naplnily intervaly 9321 až 9323 s řadovým označením Uaces/Raj. Písmeno "e" v řadovém označení označovalo vůz pro přepravu cementu.
Například vůž ČSD 8-87140 byl přečíslován na 27 54 932 1175-7.
Vozy soukromých vlastníků dostávaly po dodání čísla zejména z intervalu 5-8xxxx a byly po zavedení dvanáctimístných čísel přečíslovány do intervalu 0970.
Například vůz 5-80092, Krajského vodohospodářského střediska Ostrava pro přepravu chemikánu byl přečíslován na 27 54 097 0037-2.

Ve výkresové dokumentaci typu 495 je výkres 3-495-20-2 kde jsou uvedeni odběratelé prvních vozů, v rohovém razítku již ČKD Praha

Po jednoduchém počátečním číslovacím začátku přichází další výroba typu 451 a typu 451.1, počty vozů narůstají a převážná většina vozů na cement je v roce 1974 převedena od ČSD ke GŘ cementáren a vápenek (CEVA Praha a CEVA Trenčín), k jednotlivým závodům a dostává se do inervalů soukromých vozů začínajících nulou - 096x, 097x a dál, cementové vozy navazují v číselné řadě na vozy jiných sypkých hmot. U ČSD zůstává zařazeno jen cca 200 vozů. Ještě k vozům v majetku CEVA, dle informací pamětníků byly vozy mezi jednotlivými závody přemisťovány podle plánu výroby jednotlivých závodů v daném roku.
K velké změně dochází v roce 1984, kdy soukromé vozy opouští intervaly začínající nulou a jsou jim nově přidělěna čísla z intervalů shodných s vozy ČSD. Vozů ČSD je málo a jsou všechny zařazeny v intervalu 9323 pořadová čísla 000 až 199 od čísla 200 pokračují v tomto inervalu vozy soukromé. Vypadá to tak,že podnik, které měl vozy dodané v několika letech a tudíž vozy nebyly v nepřerušené číselné řadě v intervalech s nulou na začátku, má po přečíslování vozy srovnané číselně za sebou viz níže přečíslování vozů n.p. Prefa závod Ostrava Třebovice. Nakolik byly respektovány jednotlivé typy vozů a jejich odlišení intervalem se mi nepodařilo zjistit. Např. závody cementáren Ostrava, Hranice, B. Maloměřice měly vozy v rozsahu čísel 930 5 151 ač 365 vždy každý závod ucelená číselná řada a Mokrá 930 6 236 až 526.A pak nastaly změny čísel z různých důvodů technických i důvodů režimů provozování - již výše zmíněné přesuny mezi jednotlivými závody koncernu CEVA podle plánu výroby pro daný rok, změny majitele vozu u dalších podniků a možná dalších důvodů.

Uvedeme si pár příkladů změn čísel vozů:
typ 495.... 8-87140 později 27 54 932 1 175-7 potom 27 54 096 xxxx.x a pak 84 54 9305 107-0 (KVK)
typ 451.....27 54 097 0 272-5 potom 83 54 9205 268-2 (Rakona, výrobní číslo 686244/433)
typ 451.1.. 27 54 096 0 068-9 později 84 54 9307 369-4 potom 39 54 9323 707-1 a nakonec 83 54 9308 005-6 (LB Minerals, výr.č. 775068/235)

V posledních letech je využití intervalů přibližně následující:
Typ 495, výroba v letech 1960-64 hlavně v intervalu 930 5, dříve i 932 3, výjimečně snad i 920 5.
Typ 451, výroba v letech 1967-73 většinou intervaly 930 6, 7, 9, ale i 932 3, 920 5.
Typ 451.1, výroba v letech 1975-88 intervaly 930 8, 932 1, 932 2, v provozu ovšem též vozy mající intervaly 920 5, 932 3, 930 7.

Pro všechny privátní vozy měly podniky uzavřeny s ČSD zařaditelské smlouvy, zde smlouva z roku 1975 pro národní podnik PREFA a vozy Uas/Raj. Zařaditelská smlouva upravovala vztah vlastníka vozu a ČSD například při ztrátě či zavlečení vozu, povinnosti vlastníka k technickému stavu vozů a jeho zodpovědnost za škodu způsobenou špatným technickým stavem vozu.
V roce 1984 došlo k přečíslování všech soukromých vozů, zde je přečíslování vozů podniku PREFA n.p. závod Ostrava Třebovice
V roce 1983 si pořídili další vozy a tak byl uzavřen dodatek k zařaditelské smlouvě na dalších 5 vozů, zde již jako Uacs/Raj pro ložné zboží elektrárenský popílek
Vozy Raj byly využívány k přepravám různých sypkých hmot i potravin, zde zařaditelská smlouva národního podniku Mlýny a těstárny Pardubice na dva vozy Raj z roku 1969
Výřez ze strany 23, dílu XIII přečíslovacího seznamu vozů r roku 1966 a soukromé vozy Raj, zajímavostí jsou vozy 560 753 až 560 758, které byly bez ruční brzdy, ale jejich vzhled mi není znám.
Výřez ze strany 111, dílu XI přečíslovacího seznamu s přečíslováním prvních vozů ČSD včetně prototypu 8-87000 do intervalu 9321.
Doprava volně ložených hmot:
Vozy se využívaly k přepravě různých sypkých materiálů vyhovujících tlakové vykládce, i když převážná část vozů vždy vozila cement. Většinou se jednalo o přepravy mezi výrobcem a spotřebitelem vybaveným zásobníkem, v menším měřítku následoval překládka do silničního přepravníku a transport zboží po silnici. Silničních přepravníků vzniklo několik typů na bázi automobilů značky Tatra.
Vykládání vozu Raj - železničního přepravníku VLH do silničního přepravníku, jedné z modifikací vozu Tatra
A opět překládání VLH do sliničního přepravníku Tatra
Zkušební překládka s prototypovým vozem 8-87000
Plnění vozu Raj typ 495
Všechny fotografie - sbírka Milan a Tomáš Černohorský (autoři fotografiií - autor čláku, J.Kocourek, V.Novotný, V.Hranoš, Š. Pitoňák, ZVVZ Milevsko)
Všechny výkresy, schéma, tabulky, dopisy - sbírka Milan a Tomáš Černohorský