e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Nákladní vozy Res typ 9-207.2 ČD
poslední aktualizace 11.10.2002
Prototyp 31 54 399 7001-5 v červnu 2001, před výstavou Czech Raildays
Rekonstrukcí 83 vozů Res 51.konstrukční skupiny na vozy Rils v roce 2001 vznikl úbytek dlouhých plošinových vozů zařazených v režimu RIV. Tento úbytek bylo rozhodnuto kompenzovat modernizací vozů Res 11.konstrukční skupiny typ
9-207.0 s podvozky 26-2.8. Vozy Res 11.konstrukční skupiny nejsou vhodné z důvodu konstrukce spodku vhodné k rekonstrukci na vozy Rils.
Modernizace podvozků 26-2.8 (tzv. rekonstrukce RP50-dosazení odpružených kluznic) není možná u vozů Res 11.skupiny a tak byla jako jediná alternativa přijata náhrada podvozků 26-2.8 podvozky z typové řady Y25 (do úvahy přicházely typy Y25 Rs a Lsd1). Na takto definované zadání byla v polovině roku 2000 vypsána veřejná obchodní soutěž na modernizaci uvedeného typu vozu se stanoveným objemem finančních prostředků ve výši 50 mil.Kč. Z podaných nabídek byla jako nejlepší vyhodnocena nabídka Ostravských opraven a strojíren, s.r.o. Podle ceny za modernizaci jednoho vozu a celkového objemu finančních prostředků uvedených ve veřejné obchodní soutěžii byla uzavřena smlouva na modernizaci 49 vozů.
Hlavní podstatou nabízené modernizace je dosazení podvozku Y 25 Lsd1, typ 9-833.0, dle technických podmínek TP 1-311/88e výrobce TATRAVAGONKA, a.s., který odpovídá Kodexu UIC včetně vyhlášky UIC č. 510-3, v podvozku jsou dosazena dvojkolí typ 428 s jmenovitým průměrem kol 920 mm, jízdním obrysem UIC ORE. Nápravy jsou typu B podle UIC 510-1 a kola z materiálu R7T. Ložiskové skříně typu 80V a válečková ložiska PLC 410-15 a PLC 410-16 jsou unifikovaná u ČD. Na voze je v rámci modernizace dosazeno táhlové ústrojí í "UNIC" dle TP MSV 90/96 a nárazníky 30 kJ, kategorie A, s talířem R=2750 mm, dle vyhlášky UIC č. 526-1, s prstencovou zpruhou dle TP MSV 1 změna č.1. Součástí modernizace je rovněž rekonstrukce brzdy. Na vozy je dosazen brzda DAKO-GP-A s brzdovým válcem 16", která vyhovuje vyhlášce UIC 541-04. Odpadá tedy přestavovač P-L (prázdný - ložený).
V rámci nabídky vítěze soutěže byla ještě modernizace proti zadáníi rozšířena. Důvodem pro toto rozšíření byla, požadavkům UIC, nevyhovující nadstavba vozu (bočnice jsou u vozu Res 11.sk. nižší (300 mm) než požaduje vyhláška UIC 571-2 (520 mm) a rovněž není dodržen požadavek na odolnost bočnic pro přejezd silničních vozidel. Klanice vozu rovněž neodpovídají požadavku vyhlášky UIC 578. Navržené řešení spočívá ve využití vyzískaných komponentů (bočnic a klanic) z přestavby vozů Res 51.konstrukční skupiny na vozy Rils, kdy je demontována z vozů Res 51 sk. nástavba vozu. Dodatečně byla tato výměna rozšířena o čelnice vozu, včetně čelních klanic. Původní čelnice sice splňovaly požadované parametry, ale pro zajištění bezpečného prostoru pro posunovače na stupačce vozu podle současných vyhlášek, bylo nutné odstranit můstky u nárazníků, které slouží jako podpěra sklopené čelnice (např. při nájezdu silničních vozidel z čelní rampy), tím přestala původní čelnice plnit svou funkci. Navrhované rozšíření mělo rovněž oporu v technickém stavu bočnic, čelnic a klanic původního vozu, Jejich technický stav nedával velkou záruku na splnění podmínky prodloužení časové lhůty mezi dvěma technickými kontrolami na 6 let a většinou neodpovídal požadavkům opravárenských tolerancí.
Prototyp vozu byl dokončen V OOS, s.r.o. na jaře roku 2001. U prototypu musela být řešena dodatečně kolize mezi podvozkem a spodkem vozu zjištěná při ověřování průjezdu minimálního poloměru oblouku přípustného pro vůz (R90 m). Na základě zkoušek natáčení a úprav spodku vozu (tvarová úprava spodní pásnice podélníku) byl poloměr zvětšen na R120 m. Následovaly zkoušky na železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích. Koncem léta 2001 bylo pro modernizovaný vůz potvzeno schválení změny typu Drážním úřadem v Praze. Modernizace těchto vozů pak proběhla v období 18.9.2001 až 19.12.2001. Modernizované vozy Res 54.konstrukční skupiny typ 9-207.2 v počtu 49 vozů jsou zařazeny u ČD pod čísly vozu 31 54 399 7 001-5 až 049-4 a jsou využívány přednostně pro vývoz zboží do zahraničí. Svým vzhledem tyto vozy upoutávají pozornost - moderní pojezd a nástavba a konstrukčně překonaný spodek vozu. V provozu se modernizace osvědčila.
Bokorys z typového výkresu
Prototyp při zkouškách na ŽZO v Cerhenicích ve společnosti lokomotivy DNT
Popis modernizace:
Postup modernizace u těchto vozů odpovídá ostatním prováděným modernizacím nákladních vozů v Ostravských opravnách a strojírnách, s.r.o.
Demontáž, kontrola a otryskání vozu
Modernizace začíná standardně prohlídkou přistaveného vozu, prvotním posouzením vhodnosti vybraného vozu, očištěním, demontáží (z vozu jsou demontovány - podvozky, horní torna včetně mazání, odpružená kluznice včetně mazání, podlaha, klanice, bočnice, nárazníky, táhl. ústrojí, šroubovky, stupátka, stav. zdrží, přístroje brzdy, brzdové tyčoví u válce, pomocný vzduchojem, brzd. válec, odřezání třmenů, narážek, lůžek závěsů bočnic a dalších prvků z podélníku spodku, rozměrovou a defektoskopickou kontrolou vybraných částí spodku. je provedena rovněž kontrola zeslabení konstrukčních částí spodku korozí. Rozměrová a defektoskopická kontrola spodku vozu byla provedena dle ustanovení předpisu ČD V67, část C. Spodek s nástavbou, s použitím kritérií pro Ns opravu. Největší opotřebení kovových částí vozu korozí bylo posuzováno odlišně od ustanovení předpisu ČD V67 a smí být maximálně 20% plochy jejich průřezu, u hlavních nosných prvků (podélníky, hlavní příčníky a čelníky) maximálně 10% plochy jejich průřezu.
Defektoskopickou kontrolu navrhujeme provádět v rozsahu kontroly svarových spojů v oblasti hlavního příčníku, torenního uzlu a čelníku magnetickou metodou v souladu s předpisem ČD V 26 - Defektoskopická služba při údržbě a opravách železničních kolejových vozidel.
Spodek vozu, který je shledán vhodným k modernizaci (byla to většina přistavených vozů) je odstrojen od zbývajících dílů, které nejsou součásti modernizace. Takto odstrojený spodek je otryskán, opraven v rozsahu Ns opravy a natřen základním nátěrem.
Výroba dílů a montáž na vůz
Na takto připravený spodek vozu jsou postupně dosazovány nakoupené a vyrobené díly. Je dosazeno neprůběžné táhlové ústrojí s pryžokovovým vypružením "UNIC" dle TP MSV 90/96, s využitím háku z původního táhla. Je dosazena šroubovku 850 kN standard UIC dle TP MSV 20/96 a nárazníky 30 kJ s prstencovou pružinou dle TP MSV 1. Tyto nárazníky jsou sestaveny z tělesa a koše nárazníku a prstencovou pružinou vyzískanou z nárazníků na voze. Na spodek vozu je dosazena nová pneumatickou výstroj brzdy, skládající se rozhodujících komponentů jako je rozvaděč DAKO CV 1 D18, přídavný ventil DAKO DS a pomocný vzduchojem
Podvozek Y25 Lsd1
120/400. Upevní se brzdový válec 16" včetně brzdového tyčoví při válci a stavěče zdrží SZ 12-600. Upraví se táhlo pro napojení ruční brzdy
Připraví se spojení spodku s podvozkem - dosadí se horní torna, nosiče kluznic. Zaslepí se otvory po původních odpružených kluznicích a na pásnici podélníku je vyřezáno rozšíření pro natáčení podvozku v oblouku o poloměru 120 m. Před zavázáním podvozků je provedena příprava spodku pro montáž, klanic, bočnic a čelnic - provrtání podélníku a přivaření šestnácti trubek a výztuh pro čepy otočných klanic a záchytek. Navaření lůžek závěsu bočnice, záchytek otočných klanic a třmenů bočních klanic. Úprava pravého a levého dílu bočnice (prodloužení o 100mm ) a montáž na upravený vůz.
Podélník vozu s úpravou pro připevnění klanic, a bočnic vozu Res 51 sk.

Montáž ostatních dílů bočníce na vůz včetně všeho příslušenství. Zasunutí bočních klanic do třmenů a dosazení otočných bočních klanic včetně příslušenství. Podlahy vozu je vystrojena nově 18 upevňovacími zařízeními rozmístěnými a pevnostně dimenzovanými v souladu s odstavcem 3.3.8 vyhlášky UIC č. 571-2. Z důvodu vystrojení podlahy těmito upevňovacími prvky je provedeno zesílení kostry spodku v místě vetknutí těchto prvků.
Pod vůz jsou zavázány podvozky Y25 Lsd1. Jsou dosazeny madla a stupačky umístěné podle požadavků UIC. A vůz je připraven k provedení povrchové úpravy nátěrovými postupy schválenými zkušebnou pro povrchové úpravu ČD. Dokončený vůz je převezen k zvážení kolových a nápravových tlaků, kontrole obrysu a je převzat přejímacími orgány ČD, s.o.

Základní technické parametry vozu:
podvozek Y25Lsd1 typ 9-833.0 podle TP 1-311/88e
ložná šířka 2,71m
ložná délka 18,68 m
ložná plocha 50,62 m2
max ložná hmotnost pro třídu A 38,0 t
max ložná hmotnost pro třídu B 46,0 t
max ložná hmotnost pro třídu C 54,0 t
hmotnost prázdného vozu 26 t
určení vozu pro přepravu dlouhých předmětů, výrobků hutního a stavebního průmyslu, silničních vozidel