Nástupiště

aktualizace 23.5.1999

Další z důležitých a modelářsky poměrně obtížně ztvárnitelným prvkem stanice jsou nástupiště. Popis opět odpovídá stavu v šedesátých letech ve stanicích ČSD - tedy spíše ideálnímu stavu, skutečnost byla mnohdy horší. Prozatím nedoplněno fotografiemi.

Výška hrany nástupiště, na něž se přechází v úrovni přes koleje, musí být 200 mm nad temenem kolejnice; výška posledního nástupiště (přes něž se nepřechází) může být 250 mm. Výška hrany osobních nástupišť na něž se nepřechází přes koleje, může být 300 mm, v odůvodněných případech 500 mm nad temenem kolejnice. Šířka těchto nástupišť má být alespoň 6000 mm.
Vzdálenost nástupištních hran o výšce větší než 300 mm nad temenem kolejnice od středu koleje musí být v přímé koleji 1725 mm u nových staveb. U dosavadních staveb smí být tato vzdálenost až do přestavby 1700 mm. Nástupištní hrany o maximální výšce 300 mm nad temenem kolejnice se zřídí ve vzdálenosti 1650 mm od středu koleje v přímce, v oblouku vyjímečně nejméně 1600 mm + delta, nejméně však 1650 mm, je-li zaručena konstantní výška hrany nástupiště vůči temeni kolejnice. Nelze-li podmínku neměnné vzájemné polohy koleje a hrany nástupiště o výšce 300 mm nad temenem kolejnice splnit, musí být hrana ostrovního nástupiště ve vzdálenosti 1725 mm od osy přímé koleje.
V obloucích s převyšeným vnějším kolejnicovým pásem musí být přihlédnuto k naklonění průjezdného průřezu podle obr.
Šířka nástupiště musí odpovídat špičkové frekvenci, při silné osobní přepravě lze vycházet z těchto ukazatelů:

u stanice se silnou předměstskou frekveneí.....0,5-0,8 m na jednoho cestujícího
u stanic středních.......................................... 0,8 m2 na jednoho cestujícího
u stanic malých............................................  1,0 m' na jednoho cestujícího

Ve stanicích se současným nástupem cestujícich v úrovni kolejí k několika vlakům nemá být hlavní nástupiště u výpravní budovy užší než 7500 mm. Při novostavbách a rozsáhlých rekonstrukcích není dovoleno upravovat úrovňová nástupiště mezi kolejemi o osové vzdálenosti menší než 8000 mm.
U nástupiší oboustranných má být vzdálenost kolejí větší než 6000 mm. Ve zvlášť obtížných případech lze na přechodnou dobu se souhlasem MD (Ministerstva dopravy) vyjímečně ponechat jednostranná nástupiště úrovňová mezi kolejemi vzdálenými méně než 6000 mm, nejméně však 4750 mm.
Jednostranné nástupiště na vnější straně kolejí mají mít šířku nejméně 3000 mm.
Příčny sklon nástupiště nesmí být větší než 12,5%
Nástupiště ostrovní se dvěma nástupními hranami, přístupné podchodem nebo nadchodem, nemají být užší než 6700 mm mezi hranami ve stísněných poměrech, zejména při rekonstrukcích stanic a dodatečné peronizaci, lze dovolit šířku menší až do hodnoty 6000 mm. Na. koncích nástupiště může být jeho šířka v případě potřeby zúžena až na 3500 mm, není-li schodiště umístěno na tomto konci nástupiště. Vzdálenost rovnoběžných kolejí, mezi nimiž má být ostrovní nástupiště, nesmí být menší než 9500 mm.
Osovým vzdálenostem přímých kolejí odpovídají tyto základní šířky nástupiště vysokého 300 mm:

osová vzdálenost v mm 15000 14250 10000 9500
šířka nástupiště v mm 11700 10950 6700 6200

Šířka nástupišt jazykových, situovaných v prodloužení ostrovního nástupiště, nesmí být menší než 3000 mm.
Vzdálenost mezi hranou nástupiště a podpěrou nadchodu, schodištěm nadchodu nebo podchodu, resp. jeho zábradlím nemá být menší než 2000 mm. V odůvodněných případech a jde-li o podpěry s mezerami, jednotlivé sloupy apod., lze tuto vzdálenost zmenšit až na 3000 mm od osy koleje. Zúžení lze též dovolit, je-li schodiště umístěno na konci nástupiště.

Při reléovém staničním zabezpečovacím zařízení se upravují vhodné nástupiště s betonovou tvárnicovou hranou. Vzdálenost tvárnicových hran od osy koleje je 1650 mm, jejich výška nad temenem kolejnice 200 mm.

Pro přechod cestujících se zaplní prostor mezi nástupištní hranou a kolejnicí čistým štěrkem do výše 15 crn pod nástupištní hranu. U koleje se upraví vodorovná vodorovná ve výši temene kolejnice do vzdálenosti 15 cm od pojížděné hrany.

Pro jízdu vozíků na nástupiště se upravují přéjezdy na koncích nástupišť.

Příklady řešení nástupišť s betonovou obrubou

nastupiste1.GIF (14058 bytes)

Příklady jednostranného a oboustranného sypaného nástupiště

nastupiste2_sypane.GIF (12055 bytes)