Označování kolejí
aktualizace 23.5.1999

Poslední seriózní publikací popisující uceleně železnici z pohledu jejího zařízení ať již na tratích či ve stanicích byla kniha Železniční modelářství díl 1 od ing. Zdeňka Maruny. Dnes již asi nové generaci příliš dostupná není vzhledem k tomu, že od jejího vydání uplynulo již téměř 40 let. Tento miniseriál si neklade za cíl nahradit takovou komplexní publikaci, ale přispět k vysvětlení a upřesnění parametrů některých staničních zařízení, nehledě nato, že popisuji zařízení ve stavu před 30 lety, které lze již dnes obtížně vystopovat a změřit.

Žádný modelář se nevyhne označování kolejí, ať již na plánku budovaného kolejiště či později na ovládacím panelu hotového kolejiště. Podívejme se proto jaké byla pravidla označování kolejí v šedesátých létech, které zůstalo téměř beze změny do dnešních dní a může sloužit jako vodítko číslování kolejí na modelovém kolejišti.

Průběžné koleje na širé trati a dopravní koleje ve stanicích, které jsou na obou zhlavích jejich přímým pokračováním
(u obloukových výhybek pokračováním směrem hlavním ), se nazývají koleje hlavní.

Staniční koleje, určené pro dopravu vlaků, jsou koleje dopravní, ostatní koleje jsou manipulační.

Kromě průběžných kolejí na širé trati, dopravních a manipulačních kolejí ve stanici jsou ještě koleje pro zvláštní účely: odvratné, kusé (tupé) koleje, vlečkové koleje, manipulační koleje, nákladiště apod.

Pro označení polohy vpravo nebo vlevo je rozhodující směr od začátku ke konci trati. Začátek a konec trati byl uveden v Dodatku (D 102-1 Dodatek k dopravním a návěstním předpisům I). Tento začátek a konec trati podle Dodatku byl určen z hlediska dopravního a nemusí souhlasit se zaěátkem a koncem trati z hlediska stavebního ve směru kilometrování.

Na dvoukolejné trati se označí levá hlavní traťová kolej číslem 1, pravá číslem 2. Střední kolej na tříkolejné trati se označí číslem 0. Označení kolejí na vícekolejných tratích se uvede v Dodatku.

Koleje ve stanici se číslují, popříp. se označují písmenem nebo názvem. Hlavní kolej ve stanici (v nákladišti) na jednokolejné trati se označí číslem 1; na dvoukolejné nebo tříkolejné trati se hlavní koleje očíslují jako hlavní traťové koleje. Ostatní staniční koleje se očíslují od hlavních kolejí zpravidla postupně vlevo lichými ( 3, 5, 7, atd.), vpravo sudými čísly (2, 4, 6 atd.), vyjímečně postupně od krajní koleje čísly 1, 2, 3, 4, 5 atd. V odbočných stanicích se koleje číslují podle nejdůležitější trati.

Není-li ve stanici hlavní kolej, označí se číslem 1 ta kolej, která je přímým pokračováním traťové koleje od začátku trati. Není-li ani taková kolej, určila správa dráhy, která kolej se označí číslem 1.

Části staničních kolejí oddělené spojkami a kusé koleje se rozliší, je-li toho třeba, písmenovým indexem 4b, 4c atd. Takto označené části se považují za samostatné koleje. Kolejové spojky ve stanici se podle potřeby označí názvem nebo písmenem (např. Dílenská spojka, spojka A apod.).

V jednotlivých staničních obvodech a v obvodech jednotek (dep, dílen apod.) se označí ěíslem 1 kolej, která je přímým pokračováním spojovaeí koleje ze stanice. Jiné číslování povolovala správa dráhy. K rozlišení jednotlivých obvodů se může užít stovkových sérií.

Příklad staničního schéma malé stanice s odbočnou tratí (směr trati je z A do B)

SIT_SCHEMATA_2.gif (7812 bytes)