Dvojkolí
poslední aktualizace  25.4.1999
Dvojkolí - názvosloví, základní údaje
Schémata : Výroba kol
Fotografie : Výroba náprav
  Výroba kol
  Kompletace dvojkolí
Historie vývoje dvojkolí - připravuji
Jízdní profil - UIC-ORE, kuželový                                                         
Nápravová ložiska - připravuji
Dvojkolí je základní díl pojezdu železničních kolejových vozidel, který přenáší síly mezi vozidlem a jízdní dráhou - kolejí. Princip kola a jeho základní geometrie se nemění od prvopočátků železnice. Ve svém vývoji prošlo dvojkolí dlouhou cestou kde nebyla měněna základní filozofie tohoto dílů, ale jeho technologie výroby a materiál. Neboť rychlost, kterou se dvojkolí pohybuje po své ocelové dráze, se zvýšila desetinásobně.
dvojkoli.gif (10342 bytes)

30 - náprava
70 - kolo
155 - styčná kružnice
156 - vzdálenost styčných kružnic
157 - průměr kola
158 - dotyková kružnice
159 - rozchod dvojkolí
160 - rozkolí
161 - osa rozkolí
162 - středová rovina dvojkolí
166 - délka nápravy
167 - vzdálenost středů ložisek

značení odpovídá TNŽ 28 2100 a
předpisu ČD V 99/1

Názvosloví dvojkolí je použito dle TNŽ 28 2100 Dvojkolí - názvosloví.
Základní části dvojkolí :
Náprava :
Náčrtek nápravy nám představuje její nejrozšířenější a nejjednodušší variantu vozové nápravy. Nápravy mohou mít další sedla mezi sedly kola (36), na kterých jsou nalisovány brzdové kotouče, ozubená kola nápravových ložisek, tlapová ložiska elektromotorů....Nápravy se vyrábějí kováním, upálením na přesnou délku s následným strojním opracováním soustružením a broušením sedel. Defektoskopická kontrola je prováděna magnetickou polévací metodou. Rozdílné provedení čepů ložisek souvisí s druhem ložisek. Dnes jsou dvojkolí osazena pouze nápravovými valivými ložisky různého druhu. Čepy nápravových kluzných ložisek jsou dnes již pouze u provozovaných historických vozidel.
naprava.gif (7772 bytes) 36 - sedlo kola
37 - dřík
38 - sedlo opěrného kroužku
40 - čep ložiska
42a - výkružek dříku
42b - výkružek sedla opěrného kroužku
42c - výkružek čepu ložiska
43a - zaváděcí kužel sedla kola
43b - zaváděcí kužel sedla opěr. kroužku
43c - zaváděcí kužel čepu ložiska
44 - čelo nápravy
45 - středící důlek
52 - díra pro šroub koncové desky
163 - osa nápravy
164 - základní hrana
165 - vzdálenost základních hran
Kola :
V dnešní době v zásadě rozeznáváme dva druhy kol. Kola celistvá (někdy označována jako monobloky) a kola složená, obručová. Celistvá kola jsou vyráběna kováním, lisováním a válcováním z jednoho kusu oceli ( z materiálu převážně R7). Hotová kola jsou defektoskopována ultrazvukem a vyvažována. Na rozdíl od Evropy jsou většinou ve Spojených státech amerických a v Kanadě kola vyráběna odléváním z ocelolitiny. V Evropě se takto kola vyráběla naposledy na přelomu století, ale jsou zprávy o tom, že i na evropském kontinentě jsou konány opět pokusy s litými koly. Důvodem je nižší výrobní cena litého kola. Kola obručová jsou složena  z kotouče nebo hvězdice a obruče. Dnes mimo starší, dožívající dvojkolí na vozech jsou obručová kola používána u ČD na hnacích vozidlech. Kotouče a hvězdice (u elektrických lokomotiv) jsou dnes vyráběny odléváním. Obruče jsou válcovány. Opracované obruče se "natahují" na kotouč za tepla (180 - 220oC), při přesahu za studena na průměru 1000 mm 1,2 - 1,35 mm. Po natažení je obruč zajištěna vzpěrným kroužkem. U ČD se používá rovný vzpěrný kroužek, který po zaválcování je spojen svařením. Poloha obruče je označena čtyřmi bílými pruhy z obruče na kotouč k snadném zjištění pootočení obruče na kotouči signalizující její uvolnění. Kola celistvá mají po obvodu vnějšího čela vysoustruženy mezní drážku pro stanovení maximálního ojetí kola. U obručových je míra ojetí dána sílou obruče. Celistvá kola bývají vybaveny v drážkou pro přívod tlakové kapaliny do oblasti sedla pro usnadnění slisování kola při opravách dvojkolí. V ceně dvojkolí tato úprava nemá vliv a dochází k značným úsporám při slisování kol - nedochází k zadření kol při slisování. ČD kola s touto úpravou nepoužívají a tak problémy se slisováním bývají.
monoblok.gif (9582 bytes)

 

76 - věnec celistvého kola
77 - náboj celistvého kola
78 - deska celistvého kola
82 - vnější čelo věnce celistvého kola
86 - mezní drážka
87 - přechodový kužel
94 - tloušťka věnce celistvého kola
95 - šířka věnce celistvého kola
107 - vnitřní povrch věnce celistvého kola
108 - upínací plocha
155 - styčná kružnice
174 - díra pro přívod kapaliny
175 - kanálek pro tlakovou kapalinu
176 - drážka pro tlakovou kapalinu

obrucove_kolo.gif (9631 bytes)

 

75 - obruč
81 - vnitřní čelo obruče
82 - vnější čelo obruče
86 - mezní drážka
(na vozech v režimu
RIV musí být odstraněna)
93 - tloušťka obruče
96 - kotouč
98 - náboj kotouče
99 - odlehčovací drážka
100 - věnec kotouče
101 - deska kotouče
103 - vzpěrný kroužek
106 - unášecí díra
155 - styčná kružnice
157 - průměr kola

obruc.gif (11218 bytes)

79 - okolek
81 - vnitřní čelo obruče
82 - vnější čelo obruče
83 - dosedací plocha obruče
84 - ozub
85 - drážka vzpěrného kroužku
86 - mezní drážka (na vozech v režimu
       RIV musí být odstraněna)
87 - přechodový kužel
88 - vrchol okolku
89 - vnější bok okolku
90 - vnitřní bok okolku
93 - tloušťka obruče
95 - šířka obruče
152 - výška okolku
155 - styčná kružnice

 

hvezdice.gif (8487 bytes) 98 - náboj hvězdice
100 - věnec hvězdice
102 - paprsek
Kompletace, montáž dvojkolí se provádí na kolovém hydraulické lisu. Vzhledem k dosahovaným silám, které působí  při provozu na dvojkolí v příčném směru - vodící síly, je nutné aby spojení kola s nápravou dosahovalo stanovených parametrů. Toto je zajištěno registračním zařízením kolového lisu a předepsaným průběhem lisovací síly dle stanovených pravidel a alba lisovacích diagramů v technických dodacích a přejímacích podmínkách a předpise pro opravu dvojkolí. Stanovené lisovací síly (pro sedlo o průměru 200 mmje dle vyhlášky UIC 813.1  a vzorce F=D.K, přičemž D je průměr sedla a K je konstanta , která při mazání molykou dosahuje hodnot 3,50 -5,50) 700 - 1100 kN. Koncové síly je dosaženo při mazání sedla
v průběhu lisování molykou. (používá se i mazání směsí rostliného a minerálního oleje). Při lisování nesmí dojít k přerušení posuvu a nesmí být překročena lisovací rychlost 5 mm/s. Dokladem lisování je lisovací diagram, který musí být archivován.
V případě nevyhovění průběhu lisování stanoveným podmínkám se provádí zkouška slisováním silou 1,2 násobku lisovací síly. Případně může dojít k rozlisování a nalisování kol na jinou nápravu s odpovídajícím přesahem k dosažení požadovaných sil.