Seznam vyrobench lokomotiv ady 310
posledn aktualizace 5.12.1999
Vrobce Vrobn slo k.k.St.B. nov el.spr. Poznmka Vrobce Vrobn slo k.k.St.B. nov el.spr. Poznmka
Ff 1989/1911 310.01 PKP Pn 12-1 DRB 16 045 StEG 3839/1912 310.46 SD 375.023 -
Ff 1990/1911 310.02 SD 375.001 - Ff 2053/1912 310.47 SD 375.024 -
Ff 1991/1911 310.03 PKP Pn 12-2 DRB 16 046 zniena za II svt. vlky Ff 2054/1912 310.48 SD 375.025 -
Ff 1992/1911 310.04 SD 375.002 - Ff 2055/1912 310.49 BB DRB 16 016
Ff 1993/1911 310.05 BB DRB 16 001 Ff 2056/1912 310.50 BB DRB 16 017
Ff 1994/1911 310.06 BB DRB 16 002 StEG 3876/1913 310.51 BB DRB 16 018
Ff 1995/1911 310.07 SD 375.003 - StEG 3877/1913 310.52 SD 375.026 -
WrN 5055/1911 310.08 SD 375.004 - StEG 3878/1913 310.53 BB DRB 16 019
WrN 5056/1911 310.09 SD 375.005 - StEG 3879/1913 310.54 BB DRB 16 020
WrN 5057/1911 310.10 BB DRB 16 003 StEG 3880/1913 310.55 BB DRB 16 021
WrN 5058/1911 310.11 SD 375.006 - Ff 2164/1914 310.56 BB DRB 16 022
zniena za II svt. vlky
WrN 5059/1911 310.12 BB DRB 16 004 Ff 2165/1914 310.57 BB DRB 16 023
WrN 5060/1911 310.13 BB - Ff 2166/1914 310.58 BB DRB 16 024
WrN 5061/1911 310.14 BB - Ff 2167/1914 310.59 BB DRB 16 025
BMF 390/1911 310.15 SD 375.007 v NTM na Letn Ff 2168/1914 310.60 SD 375.027 -
BMF 391/1911 310.16 BB DRB 16.005 StEG 3948/1914 310.61 PKP Pn 12-6 DRB 16 049
BMF 392/1911 310.17 PKP Pn 12-3 - StEG 3949/1914 310.62 BB DRB 16 026
zniena za II. svt. vlky
BMF 393/1911 310.18 PKP Pn 12-4 DRB 16 047 BMF 494/1914 310.63 SD 375.028 -
BMF 394/1911 310.19 BB zruena 1937 BMF 495/1914 310.64 BB DRB 16.027
BMF 395/1911 310.20 BB DRB 16 006 BMF 496/1914 310.65 PKP Pn 12-7 -
BMF 396/1911 310.21 BB DRB 16 007 BMF 497/1914 310.66 SD 375.029 -
StEG 3790/1911 310.22 SD 375.008 - Ff 2208/1914 310.67 BB DRB 16 028
StEG 3791/1911 310.23 BB DRB 16 008 muzejn 310.23 Ff 2209/1914 310.68 BB DRB 16 029
StEG 3792/1911 310.24 BB DRB 16 009 Ff 2210/1914 310.69 BB DRB 16 030
StEG 3793/1911 310.25 SD 375.009 - Ff 2211/1914 310.70 BB DRB 16 031
StEG 3794/1911 310.26 BB  DRB 16 010 Ff 2212/1914 310.71 BB DRB 16 032
StEG 3795/1911 310.27 PKP Pn 12-5 DRB 16 048 Ff 2213/1914 310.72 BB DRB 16.033
StEG 3796/1911 310.28 SD 375.010 - StEG 3990/1914 310.73 SD 375.030 -
WrN 5103/1912 310.29 SD 375.011 - StEG 3991/1914 310.74 SD 375.031 -
WrN 5104/1912 310.30 BB DRB 16 011 StEG 3992/1914 310.75 SD 375.032 -
WrN 5105/1912 310.31 BB DRB 16 012 zniena za II.svt.vlky StEG 3993/1914 310.76 PKP Pn 12-8 DRB 16 061
WrN 5106/1912 310.32 BB DRB 16 013 zniena za II.svt.vlky StEG 3994/1914 310.77 PKP Pn 12-9 DRB 16 062
WrN 5107/1912 310.33 SD 375.012 - StEG 3995/1914 310.78 PKP Pn 12-10 DRB 16 063
WrN 5108/1912 310.34 SD 375.013 - StEG 4029/1915 310.79 BB DRB 16 034
WrN 5109/1912 310.35 SD 375.014 - StEG 4030/1915 310.80 PKP Pn 12-11 DRB 16 041
WrN 5110/1912 310.36 SD 375.015 - StEG 4031/1915 310.81 PKP Pn 12-12 DRB 16 064
WrN 5111/1912 310.37 SD 375.016 - WrN 5267/1915 310.82 SD 375.033 -
StEG 3831/1912 310.38 BB DRB 16 014 zniena za II.svt.vlky WrN 5268/1915 310.83 SD 375.034 -
StEG 3832/1912 310.39 SD 375.017 - WrN 5269/1915 310.84 BB DRB 16.035
StEG 3833/1912 310.40 SD 375.018 - BMF 550/1915 310.85 SD 375.035 -
StEG 3834/1912 310.41 SD 375.019 - BMF 551/1915 310.86 BB DRB 16 036
StEG 3835/1912 310.42 BB DRB 16 015 BMF 552/1915 310.87 BB DRB 16 037
StEG 3836/1912 310.43 SD 375.020 - BD 70/1916 310.88 BB DRB 16 038
StEG 3837/1912 310.44 SD 375.021 - BD 71/1916 310.89 BB DRB 16 039
StEG 3838/1912 310.45 SD 375.022 - BD 72/1916 310.90 BB DRB 16 040
Lokomotivy BB jezdily dl s sly kkStB. Po obsazen Rakouska v beznu 1938 bylo vech tyicet lokomotiv pevzato DRB a byly peznaeny adou 16. Postupn k nim pibyly dal lokomotivy po pepadenobsazen a rozdlen Polska a dal po pepadu SSSR. Jako ada 16 ji zstaly do svho zruen i od roku 1953 u BB.
Ff - lokomotivka Florisdorf
WrN - lokomotivka ve Wiener Neustadt (Vdeskm Novm Mst)
StEG - lokomotivka Staatseisenbahngesellschaft (sttn drhy)
BMF - Prvn eskomoravsk tovrna na stroje v Libni
BD  - lokomotivka  Breitfeld & Dank ve Slanm