e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Oplenový vůz řady Scmms/Oa
poslední aktualizace Milan Černohorský, 10.1.2020
Fotografie ještě novotou vonícího vozu Oa 9.33675, který vyrazil na dalekou pouť do švédského Linköpingu (7/1965 foto K. Friberg, sbírka autor článku)

Čtyřnápravový oplenový nákladní vůz řady Oa, jehož dva prototypy byly vyrobeny ve Vagonce Tatra Poprad v roce 1961 a následná série ve Vagonka Tatra Česká Lípa v letech 1963 až 1965 byl určen k přepravě dlouhých kolejnic, prefabrikátů, profilových dlouhých nosníků, dlouhého dříví a jiných dlouhých a těžkých výrobků. Při otočení oplenu do směru podélné osy vozu a při sklopených oplenových klanicích na podlahu je vůz schopen přepravovat těžká silniční vozidla, traktory, autobusy apod. Pro tyto případy byla výška oplenu volena co nejnižší, aby se všechna silniční vozidla mohla nakládat z čelní rampy, a to podle potřeby a možností i na několik vozů za sebou najednou přejezdem silničních vozidel přes vozy.
Ovšem hlavním důvodem výroby čtyřnápravových vozů s oplenem byla přeprava kolejnic o délce 25 metrů. Dosavadni přeprava kolejnic dlouhých 25 m se prováděla na skupině tři dvounápravových oplenových vozů Otdr. Tato skladba soupravy pro přepravu kolejnic měla i při dodržení všech příslušných předpisů téměř vždy za následek násilné poškození středního oplenového vozu, který je vlivem traťových poměrů nadměrně přetěžován jak ve svislém, tak příčném směru.
Dalším důvodem byl záměr zajistit ekonomičtější přepravu dlouhých prefabrikátů, trub a dlouhých nosníků, které se do té doby obvykle nakládaly na jeden plošinový vůz. Jestliže však jejich konce přesahují přes čelníky vozu, musí být taková zásilka na obou koncích loženého plošinového vozu chráněna dvěma ochrannými vozy. Takové složení zásilky je nevýhodné, neboť se zásilkou musí až do konečné vykládkové stanice být přepravovány prázdné ochranné vozy. Použitím oplenových vozů Oa se podstatně zvýší i zatížení na běžný metr délky vozu a zkrátí se tak celková délka vlaku.
Při porovnání naložení nejtypičtějšího nákladu, kolejnic dlouhých 25 m, na tři oplenové vozy řady Otdr s naložením na dva oplenové vozy řady Oa docházíme k těmto výsledkům: Podle tehdejšího ustanovení mezinárodního předpisu RIV (D 25) nesmí být u skupiny tří oplenových ložených vozů zatižení na oplen každého vozu větší než 75 % jeho meze zatížení. To znamená, že náklad dlouhých kolejnic ložených na skupinu tří oplenových vozů nesmí být větší než 65 250 kg. Mez zatížení na oplen vozu řady Otdr je 29 000 kg. Při takto ložených vozech dosáhne se zatížení 1,95 t na běžný metr délky vozu a celá zásilka je dlouhá 33 720 mm. Na dvojici oplenových vozů řady Oa se naloží 110 000 kg kolejnic při mezích zatížení 55 000 kg na oplen každého vozu a dosáhne se téměř dvojnásobku, tj. 3,61 t zatížení na běžný metr délky vozu. Celková délka zásilky je 30 480 mm. Dosáhne se tedy u dvojice ložených vozů řady Oa zatíženi na běžný metr délky vozu o 1,66 t větší, zásilka bude o 3 240 mm kratší a na odvezení stejné zátěže bude prakticky třeba šesti dvounápravových oplenových vozů řady Otdr.

Tovární fotografie vozu Oa číslo 9-23615 (fotografie Vagónka Tatra Česká Lípa, sbírka M.Kozuk)

Vývoj čtyřnápravového oplenového vozu
Na zvláštní požadavek Ministerstva dopravy vypracoval VÚKV projekt 4-nápravového nákladního plošinového vozu s otočným oplenem uprostřed. Při vývoji se vycházelo z konstrukce staršího plošinového čtyřnápravového nákladního vozu řady Pao. S ohledem na bodové zatížení vozu Oa (celkové zatížení 55 000 kg na oplenu) bylo nutno konstrukci vozu řady Pao přizpůsobit - zesílit a navíc zkonstruovat vhodný otočný oplen, na který byly kladeny zvlášť mimořádné požadavky, poněvadž jeho výška s ohledem na nakládku silničních vozidel nesměla být větší než 320 mm. Po prošetření všech požadavků zadavatele byl Výzkumným ústavem kolejových vozidel v Praze vypracován projekt tohoto vozu s těmito základními parametry:

Vlastní váha vozu 25 000 kg
Mez zatížení na oplenu 55 000 kg
Celková váha vozu naloženého na mez zatížení 80 000 kg
Nápravový tlak (max. při 80km/h) 20 000 kg
Zatižení na běžný metr délky vozu 5,25 t
Délka vozu přes nárazníky 15 240 mm
Ložná délka 14 000 mm
Ložná šířka mezi klanicemi oplenu 2 500 mm
Ložná šířka vozu 3 100 mm
Výška podlahy vozu od temene kolejnice 1 250 mm
Maximální konstrukční rychlost 100 km/h
Dvojkoli s průměrem kol 940 mm
Vzdálenost otočných čepů podvozků 9 400 mm

Takto navržený vůz může projíždět obloukem o minimálním poloměru 150 m. Obloukem pod 150 m až do 50 m je možno projíždět, avšak jen opatrně, s uvolněnou šroubovkou, rychlosti pod 10 km/h a za dozoru. Pod vozy byl navržen tehdy standardní podvozek pro nákladní vozy typu 26-2.5, alternativně novější provedení typu 26-2.6.

Druhá tovární fotografie vozu Oa číslo 9-23615 (fotografie Vagónka Tatra Česká Lípa, sbírka M.Kozuk)

Popis vozu
K vozu byly vydány a schváleny na Ministerstvu dopravy technické podmínky TPE 36-171/63 a výkresová dokumentace pod číslem 5-437, typ vozu je 437. Tehdy nebyl přidělován typ centrálně, ale každý výrobce měl své typové označení.
Spodek vozu
Kostra spodku je svařovaná z ocelových válcovaných profilů a plechů. Čelníky z plechu o tloušťce 10 mm jsou přivařeny na kostru spodku vozu. Na každém rohu spodku vozu je přivařen hák na uchycení lana podle zehdejšího ustanovení předpisů UIC. Kulové torny jsou mazány knotovými maznicemi z každé strany vozu. Mazací potrubí má k tornám plynulý spád. . Kostra spodku vozu je od podlahy izolována pásy z izoplastu.
Doplňkem č. 1 k TPE 36-171/63 z května 1964 dochází ke změnám v konstrukci spodku vozu - od 901. vozu v pořadí (vůz ev. čísla 9-23879) je představek vozu upraven pro budoucí montáž automatického spřáhla.
Podvozky
Podvozky jsou dvounápravové, s rozvorem 2000 mm, u prototypů jsou typu 26-2.5, od ev. čísla 9-23502 až 9-33603 typu 26-2.6. Od ev. čísla 9-33604 jsou při výrobě dosazovány podvozky 26-2.7. Dvojkolí obručové má průměr kol 940 mm, čepy náprav jsou průměru 120 mm. Na nápravách jsou dosazena valivá ložiska vzoru 59 V.
Narážedla a tahadla
Nárazníky jsou trubkové, svařované podle technických podmínek TPE 36-076/60, s délkou 620 mm. talíře nárazníků mají průměr 370 mm. Nárazníková zpruha je kuželová, pásová, pro zatížení 30 t. Stlačení nárazníků je 75 mm. Tahadlo je neprüběžné podle technických podmínek TPE 03-3-58, s hákem o pevnosti 100 t, s pružinou kuželovou, pásovou pro zatížení 30 t, se zdvihem 75 mm. Šroubovka s pevnosti 85 t odpovídá ČSN 28 3801.
Brzda
Vůz je vybaven tlakovou brzdou, která má rozváděč DAKO CV 1 s přídavným ventilem D. Brzdový válec má průměr 14". Brzda má přestavovač P-L (prázdný - ložený) a N- O (nákladní - osobní). Ruční brzda s vodorovným vřetenem je ovládatelná ze země koly ruční brzdy umístěnými na boku vozu. Převod je proveden kuželovými ozubenými koly. Stavěč odlehlosti zdrží je typu SZ 6 s regulační délkou 600 mm.
Doplňkem č. 1 k TPE 36-171/63 z května 1964 dochází od 401. vozu v pořadí k doplnění brzdy o samočinný odbrďovač DAKO OS-1 a je doplněn vypínač brzdy.

Výřez z typového výkresu 5-437 vozu Oa, pro čitelnější rozměry se podívejte na typový výkres z normy

Stupačky, madla, držáky návěstních svítilen a uvazovaci háky
Na každém čele vozu jsou přivařeny dva nájezdové můstky, umožňujíci nájezd silničních vozidel z čelní rampy na vůz a k přejezdu mezi vozy. Pod nimi jsou umístěny úhlopříčně stupačky posunovače. U každé stupačky je madlo, přivařené na nájezdovém můstku. Vůz je vybaven čtyřmi držáky návěstních svítilen, umístěných na čelech vozu a odpovídajících ustanovením předpisů UIC. Uvazovací háky jsou přivařeny na spodek vozu, a to na každém podélníku 6 kusů a na každém čelníku 2 kusy. Uvazovací oka pro plachtu jsou přivařena po 10 kusech na každém podélniku a po 2 kusech na každém čelniku. Na každém boku vozu je po jedné schránce na staniční nálepky.
Schránky na řetězy a klanice
Na spodku vozu jsou dvě schránky na uvazovací řetězy a klanice. Uvazovaci řetězy jsou čtyři u každého vozu a jsou vybaveny napínacím zařízením.
Otočný oplen a klanice s řetězy
Oplen je svařen z válcované profilové oceli a je otočný v lité ocelové ploché torně. Na koncích oplenu jsou sklopné klanice s řetězy a záklesnými háky. Oplenové klanice jsou kované. Na spodní pásnici oplenu jsou přivařeny dvě kluznice. Na horní pásnici jsou přivařeny ve dvou řadách ostré kované opěrné klíny. Na podlaze vozu je kluznicový kruh z ploché oceli. K zajištění dlouhého dřeva slouží čtyři pomocné řetězy se záklesnými skobami. Oplen je konstruován tak, aby byl v oplenové torně a na oplenových kluznicích lehce otočný. Sklopné oplenové klanice jsou vzájemně vyměnitelné. Na svých čepech jsou lehce otočné. Na každém boku vozu je 8 výsuvných klanic sahajících do výšky 1500 mm od podlahy vozu. Klanice jsou opatřeny řetězy se záklesnými háky. Na každém čele vozu jsou dvě výsuvné klanice bez řetězu. Klanice jsou do výšky 500 mm od podlahy vyztuženy plochými ocelovými pásy, přivařenými do profilu klanice tak, že profil je uzavřen. Všechny výsuvné klanice jsou vzájemně vyměnitelné a lehce zasouvatelné do třmenů a otvorů ve spodku vozu. Výsuvné klanice jsou u série vozů Oa vyráběny z ohýbaného z plechu o síle 8 mm, alternativně mohou být z válcované profilové oceli R 70/80/8.
Podlaha vozu
Podlaha vozu je z borových nebo smrkových fošen o tloušťce 70 mm. Desky jsou při výrobě napuštěny karbolinem. Minimální dovolená šířka desek je 150 mm. Prahové desky na čelech a čtyři desky uprostřed vozu pod oplenem musí být dubové nebo borové. Plochy desek dosedajících na spodek vozu nejsou hoblované. Horní plochy desek jsou opracovány na tlouštku 70 mm. Výškové rozdíly mezi sousedními deskamii nesmějí být po montáži větší než 2 mm. Podlaha je lemována po boku přišroubovanými úhelníky, které jsou podélně děleny na čtyři dily. Pro snazší přístup k tahadlovým zpruhám jsou v podlaze vozu zasazena vyjímatelná víka, která jsou zapuštěna do úrovně podlahy. Rám víka je z ohýbané oceli profilu Z. Víko je připevněno k podlaze šrouby. Podlaha vozu přenese kolový tlak 5000 kg od silničnich vozidel.

Typový výkres, jak je uveden v normě ON 28 1567, zde jsou čitelné hlavní rozměry
Titulní list oborové normy ON 28 1567, pro každé železniční vozidlo byla v 50. a 60. letech minulého století vydávána samostatná oborová norma
Obsluha vozu a provozní údržba
V technických podmínkách vozu jsou uvedeny provozní požadavky - před nakládáním vozu je nutno se přesvědčit, zda všechny oddělitelné součástky jsou v plném počtu a nepoškozeny, což platilo zejména v prvních letech provozu. Zvlášť pečlivě je nutno sledovat, zda oplenová torna a torny podvozků jsou řádně namazány, přezkoušet pohyblivost oplenu, pohledem se přesvědčit, zda vůle oplenových kluznic a vůle podvozkových kluznic jsou v předepsaných mezích, od 90. let minulého století, kdy byly zrušeny roční prohlídky vozů, tak i četnost přistavení vozů na opravnu se prodloužila s tím často souviselo i nedostetečné mazání součástí těchto letitých vozů. Jsou-li vozové klanice zasunuty, musí být řádně spojeny řetězy, I na níže uvedeném snímku je vidět, že ne na všech klanicích to bylo dodrženo. Rovněž oplenové klanice musí být řetězy řádně spojeny a dvířka skříni pro řetězy i pro vozové klanice zavřena a správně zajištěna. Při nakládce dłouhých předmětů na oplen musí být boční i čelní klanice uloženy ve skříních.
Při nakládce silničních vozidel musi být oplen otočen do směru podéiné osy vozu a oplenové klanice sklopeny na podlahu vozu. Při nakládání oplenových vozů se musí dbát ustanovení mezinárodního předpisu RIV (D 25) nebo ustanovení předpisu ŽPŘ.
Tolik to nejdůležitější z dobových dokumentů k vozům Oa.
V roce 1969 byl jeden Oa, již s novým UIC číslem 31 54 432 1522-5, vyfocen s ocelovými profily z Československa v daleké Kodani (foto K. Friberg, sbírka autor článku)
Vůz Scmms 31 54 4708 078-1 naložený řezivem, oplen je normální poloze mezi balíky dřeva. Vůz již má nové UIC háky na tažné lano, vyfocený v Ružomberoku asi v roce 1987, (foto Š. Pitoňák sbírka autor článku)
Bližší pohled na oplen vozu Oa - nyní již Scmms, zadní klanice oplenu je sklopena na podlahu vozu, řetězy pro zajištění při přepravě dlouhého dříví nejsou namotány na háky na boku oplenu

Dodávky, písmenné a číselné označení vozů
Jak již bylo na začátku článku uvedeno, prototypy s evidenčními čísly 9-23500 a 9-23501 vyrobila Vagónka Tatra Poprad v roce 1961, výroba pak byla v rámci Československých vagónek sdružení Studénka předána do Vagónky Tatra Česká Lípa. Série z České Lípy následovala pak v letech 1963 až 1965. Vozy dostaly tato evidenční čísla:
498 vozů evidenční čísla 9-23502 až 9-23999
410 vozů evidenční čísla 9-32590 až 9-32999
214 vozů evidenční čísla 9-33500 až 9-33713
Celkem bylo tehdejším ČSD dodáno během tří let 1122 vozů Oa + dva prototypové v roce 1961.
V roce 1966 dochází k přečíslování vozů na 12-místné UIC číslo a vozy sice mají novou písmennou řadu Scs, ale vozy jezdí stále s národním označení Oa minjimálně do roku 1970. Evidenční čísla pro vozy byla použita z inervalu 423 0 až 432 2. První vůz Oa 9-23500 dostal číslo 21 54 432 0502-0 poslední Oa 9-33713 dostal číslo 21 54 432 2905-3. Je nutno si uvědomit, že v rámci čísel UIC se nejedná o souvislou číselnou řadu, protože jsou vždy vynechána čísla končící číslici 0 a 1, která byla vyhrazena vozům s omezením rychlosti do 50 km/h a samozřejmě jsou použita pouze čísla nad 500, určená pro vozy bez ruční brzdy na plošině či v budce. V roce 1974 s novelizací označení nákladních vozů nedochází u vozů Scs/Oa k žádným změnám. Teprve změna vyhlášky UIC 438-2 - označení a číslování nákladních vozů po roce 1981 přináší změnu jak v písmenném označení řady tak v použitém číselném intervalu. Nově dostávají vozy Oa písmennou řadu Scmms a jsou přečíslovány z intervalů 4320 až 4322 do intervalu 4708 a 4709 a to v číselném rozsahu 4708 000 až 999 a 4709 000 až 098. Od výroby vozů došlo ke snížení počtu provozních vozů na 1098 z důvodů poškození a nehod. V roce 1989 bylo u ČSD evidováno ještě 1074 vozů Smms, v prosinci 1992 je stále evidováno 1065 vozů Scmms. V dalších letech dochází k poklesu a to již jak rozdělením parku nákladních vozů ČSD na ČD a ŽSR, kdy jen dvě třetiny vozů připadají ČD, ale i odebíráním oplenů a rekonstrukcemi na vozy Smmps typ 438. V roce 2020 je v evidenci ČD Carga posledních 84 původních vozů Scmms/Oa, které jsou stále využívány zejména na přepravu kolejnic délky 25 mterů z Třineckých železáren.
Ještě příklady přečíslování:
Vůz původního evidenčního čísla 9-23876, rok výroby 1963 byl v roce 1966 přečíslován na vůz 21 54 4320 972-5, změnou režimu na 31 od roku 1968 dostává vůz číslo 31 54 4320 972-3, v roce 1981 je vůz přečíslován na 31 54 4708 364-5, dnes po změně "režimu" 81 54 4708 364-4.
Další vůz původního evidenčního čísla 9-33695, rok výroby 1965 byl v roce 1966 přečíslová na 21 54 4322 883-2, v souvislosti se změnou režimu od roku 1968 je přečíslován na 31 54 4322 883-0 a v roce 1981 přečíslován na vůz evidenčního čísla 31 54 4709 080-6, dnes po změně "režimu" 81 54 4709 080-5.


Přeprava betonových nosníků na dvou vozech Scmms v roce 1994 na nádraží Opava východ, první je 31 54 4709 094-7 a druhý je čísla 31 54 4708 943-6
Oplenové vozy jsou potřebné, zde začátkem tohoto tisíciletí přeprava parogenerátoru na dvou vozech Scmms již v režimu 81 v polské Ratiboři, blíže je vůz čísla 81 54 4708 433-5, vzdálenější je vůz čísla 81 54 4709 042-5 (sbírka autor článku)
Vozy již mají dlouhá léta provozu za sebou a občas jsou z té dřiny poněkud unavené, jako vůz 81 54 4708 434-5 v roce 2011 v Břeclavi, ovšem toto je u vozů Scmms zcela vyjímečná příhoda, tento vůz byl následně přímo v Břeclavi zrušen a rozložen (sbírka autor článku)
Odstavený vůz Scmms 81 54 4708 780-1, stanice Háj ve Slezsku, 19.3.2005 (sbírka autor článku)
Úpravy, rekonstrukce a změny typu
První rekonstrukcí, která vůz Oa zasáhla byla od roku 1968 prováděna výměna podvozků 26-2.5 a 26-2.6 za novější zesílené podvozky 26-2.8, jedná se o rekonstrukci číslo 9516 s názvem - Dosazení kompletních podvozků 26-2.8, č.j. 17973/68-17 ze dne 8.10.1969, viz též výnos GŘ ŽPO č.j. 3312/5125-77 z 01.11.1977. Z dalších drobných rekonstrukcí vozy zasáhlo - dosazení jiskrových plechů na vozy RIV od roku 1975 a dosazení nových tažných háků dle UIC od roku 1987.
V 90. letech minulého století dochází k masivnímu vyřazování plošinových vozů Smmp, roků výroby 1951 až 1956, jako náhrada těchto vozů je prováděno odebírání oplenů z vozů Scmms a jejich přestavba na standardní plošinové vozy, jedná se o rekonstrukci pod číslem 9356 s názvem Odstranění oplenu z vozu ř.Scmms/Oa 10.skup., č.j. 1796/97-022/2 ze dne 9.12.1997. Touto změnou vzniká vůz Smmps typového čísla 438, změna je rovněž podchycena v doplňku číslo 2 k technickým podmínkám TPE 36-171/63. Vozy jsou zařazovány do intervalu 4624 od čísla 400 a výše s vynecháním pořadových čísel 01 až 33, které při dělení majetku po ČSD byly přiděleny ŽSR, po naplnění byla využívána volná čísla pro rušených vozech Smmp v intervalu 4622. Dnes jsou poslední vozy Smmps v majetku ČD Carga zařazeny v interval 4722.
Zároveň s vydáním doplňku číslo 3 a 4 k TPE 36-171/63 v listopadu 1997 dochází k odstranění schránek na klanice a řetězy u vozů Scmms typ 437 i odvozených Smmps typ 438. Touto změnou dostávají oplenové vozy Scmms typ 437.1 a odvozené Smmps typ 438.1.Uložení klanic při jejich nevyužití se provádí zajištěním na podlaze vozu v souladu s nakládacími předpisy.
V roce 2000 v souvislosti se zvyšováním rychlostí nákladních vlaků na 100 km/h a tím i požadavkem schopnosti vozů jezdit touto rychlostí a naložených na 20 t na nápravu dochází k rekonstrukci odvozených vozů Smmps typ 438.1 na vůz 438.6, změna je popsána v doplňku číslo 5 k TPE 36-171/63, podstatou doplňku je změna podvozlů 26-2.8 na podvozky Y25 Lsd1, změna brzdy na brzdu DAKO GP-A 18", táhlové ústrojí je nahrazeno táhlovým ústrojím UNIC s pryžkovovým vypružením a jsou na vůz dosazeny nárazníky kategorie A30kJ. Vozy v počtu 50 jsou zařazeny do intervalu 4728. Například vůz 31 54 4728 018-3 vznikl z vozu 31 54 4624 884-3, který byl předtím vozem Scmms/Oa. Detailnější popis této rekonstrukce je v samostatném článku zde.
V roce 2008 najímá ČD Cargo 40 vozů původně Scmms/Oa, od firmy VaDS, a.s. Původ prvních 20 vozů je nejasný, pravděpodobně se jedná o vozy, které při dělení majetku přešly na ŽSR, druhá dvacítka je dílem z odprodeje vozů Smmps (bývalých Oa) firmě VaDS. Rekostrukce byla provedena ve firmě LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. Šurany, pracoviště Dubnica nad Váhom, ovšem v trochu zjednodušené podobě proti rekonstrukcím v roce 2000 a vozy po pronájmu ČD Cargo dostávají asi jen administrativně typové číslo 438.7 a evidenční čísla v pokračování intervalu 4782. Např vůz výrobního čísla Oa 34022, z roku 1963, je vůz výrobního čísla 0010/2008 LOKO TRANS Slovakia a dostal na Slovensku po rekostrukci číslo 33 56 4728 011-4, po registraci na českém DÚ dostává číslo 31 54 4728 059-7. Druhá dvacítka Smmps od VaDS dostává čísla v pokračování 4728 070 až 089. Vozy jsou dnes již vráceny vlastníkovi.
Od roku 2015 se u ČD Carga objevují jako najaté další vozy Smmps, které vznikly z vozů Oa, jedná se o nájem vozů AX Benet spol. s r.o.Trnava, vozy jsou registrovány v Srbsku, důvodem je, že Srbsko není součástí EÚ a tudíž nepodléhá různým TSI apod. Vozy jsou opět v intervalu 4728, vůz výr. čísla Oa 35808 je vůz Smmps 33 72 4728 997-4. Původ vozů je nejasný asi původně vozy ŽSR.
Vzhledem na rozsah rekonstrukcí, které mají jako základ původní vozy Oa z první poloviny let 60. minulého století, je toto spíše na samostatný článek a popis. V tomto článku jsou tyto přestavby proto jen lehce nestíněny bez popisu technických detailů.
Přeprava prodaných BVP2 v roce 2008 na voze Smmps vzniklém odebráním oplenu z vozu Scmms, nyní CZ-ČDC 81 54 4722 073-3 (sbírka autor článku)
Vůz ČD 31 54 4728 040-7 zachycený dne 3.5.2005 na Ostrava pravé při mimořádné přepravě
Najatý vůz ČDC 33 54 4728 070-2 z druhé dvacítky najatých vozů od VaDS
V roce 2015 najatý Smmps pro ČD Cargo od AX Benet Trnava zařazený v Srbsku pod číslem 33 72 4728 997-4 (sbírka autor článku)
Pro modeláře:
Jediný model, který reprezentuje model vozu Oa ve velikosti H0 je již letitý model Bramos. Bohužel provedení spodku vozu neodpovídá spodku vozu Oa. Chybí otvory v podélníku, na čelech vozu nejsou přejezdové můstky, rohové stupačky jsou na jednom čele vozu, neodpovídají kroužky pro upevnění plachty i háky k poutání nákladu. Samozřejmě i popis vozu je daleko od skutečnosti.
Fotografované provedení modelu má dosazené podvozky 26-2.4, které na vozech Oa nikdy nebyly. Je je nutné vyměnit za podvozky "s kulatou dírou" v bočnici podvozku.
Model v tomto stavu může sloužit pouze jako základ k úpravám a snaze modeláře vzhled modelu co nejvíce přiblížit skutečným vozům Oa.
Model Bramos ve velikosti H0, na modelu nejsou nasazeny další klanice a nejsou použity řetězy - tedy díly, které jsou k modelu přiloženy
V modelové velikosti TT vyrábí stavebnici vozu Scmms firma SDV model. Modelový vůz představuje vůz Scmms v epoše 5. Proti modelu Bramos je zde znatelný pokrok v provedení modelu, na tomto modelu vozu Scmms/Oa není co vylepšovat.
Sestavený model vozu ČD Scmms (zdroj snímku web SDV model)